headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Ordförande i riksdagens näringsutskott, Moderaternas näringspolitiska talesperson Lars Hjälmered. Foto: Fredrik Wennerlund

”Den digitala ledningen i Sverige är för svag”

Möjligheterna med att använda digitalisering för att förenkla för företag tas inte tillvara, anser näringsutskottets ordförande, Lars Hjälmered (M).

Moderaternas näringspolitiska talesperson Lars Hjälmered är ordförande i riksdagens näringsutskott. Nyligen lämnade utskottet fyra uppmaningar till regeringen om att bredda och driva på arbetet med regelförenkling. Företagarna välkomnar initiativ från både regeringen och oppositionen för att göra något åt regelbördan. Det är inte rimligt att företag i genomsnitt ska behöva ägna tio timmar i veckan åt att administrera ett växande antal lagar och regler.

Näringsutskottets betänkande som innehåller fyra tillkännagivanden – uppmaningar till regeringen – om regelförenkling behandlar Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering. Vi har intervjuat Lars Hjälmered om varför utskottet driver på.

På ett övergripande plan, hur står sig Sverige i en jämförelse med våra grannländer eller jämförbara länder när det gäller lättnader genom digitalisering?

En av våra största styrkor är att vi är ett digitalt moget land med en väl utbyggd digital infrastruktur, många är snabba på att ta till sig ny teknik och använder den också i vardagen. De skapar möjligheter för entreprenörskap, effektiviseringar och innovation. Men samtidigt tappar Sverige fart i frågan om exempelvis 5G och bredbandsutbyggnad. Det hämmar företagsutvecklingen på landsbygden och kan försämra konkurrensförmågan i de globala värdekedjorna. Jag skulle säga att det övergripande problemet har varit brist på politiskt ledarskap i dessa frågor, det har helt enkelt inte tagits något politiskt ansvar för att se till att saker och ting blivit gjorda utan de har bara överlämnats till myndigheterna för att sedan hoppas på att saker och ting löser sig.

Brist på ledarskap

Ett av tillkännagivandena från utskottet handlar om att regeringen bör verka för att fler tjänster ansluts till programmet Serverat, så att fler kommuner ansluter sig. I dag används Serverat främst för att underlätta tillståndsansökningar i restaurangbranschen.

Varför tror du att inte fler kommuner anslutit sig till den digitala plattformen Serverat?

Det handlar återigen om en ledarskapsfråga. Det har inte funnits något engagemang från politiskt håll. Det krävs ett tydligt politiskt ledarskap som skapar bra förutsättningar för kommuner att använda de digitala verktyg som finns att tillgå. Den digitala ledningen i Sverige är för svag, vilket bland annat konstaterats av regeringens eget digitaliseringsråd och OECD.

Finns det någon ”lågt hängande frukt” för att myndigheter ska kunna samverka digitalt i högre utsträckning än i dag?

Satsningar på utbildning inom digitalisering måste komma på plats snabbt, både för politiker och myndigheter. Vi måste sprida kunskapen om fördelarna och vinsterna med digitaliseringen för näringslivet. Det måste också komma en tydlig signal från politiken att det är dit vi ska sträva för att göra det enklare för företagare.

Ett av tillkännagivandena handlar om så kallade solnedgångsklausuler. Varför anser du att det vore bra att införa sådana?

Vårt övergripande mål är att minska regelkrånglet för företagare. Vi är beredd att testa olika möjligheter för att uppnå detta där exempelvis solnedgångsklausuler är en väg. Vi vill även ha efterdebitering på avgifter och överväga implementeringsråd för att göra det enklare för företag. Att driva företag ska inte begränsas av myndigheter utan hur väl ditt företag lyckas ska baseras på företagaren.

Vad hoppas du att tillkännagivandena ska leda till, rent konkret?

Att vi får en effektivare hantering av ärenden som blir mer rättssäker och ökar företagandet i Sverige. En driven person som vill starta ett företag ska inte behöva se sig besegrad av byråkratiska hinder och tidskonsumerande blanketter. ”Det ska vara lät att göra rätt” och vi måste se till att få ett bättre företagsklimat i Sverige. Digitalisering kan vara till stor hjälp.

Vad är din drivkraft för att engagera dig i att underlätta för företagande i Sverige? Varför tycker du att det är en viktig fråga?

Företagare runt om i Sverige skapar jobb och tillväxt. De bidrar till att finansiera Sveriges välfärdslöften, trygghetssatsningar och utvecklingsmöjligheter. Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag och sysselsätter miljoner människor. Att förbättra förutsättningarna för företagande, minska regelbördan och möjliggöra innovativa uppfinningar är ett av de viktigaste politiska uppdragen för att skapa fler jobb och stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft.

Fakta

Tillkännagivande är beslut där riksdagen uppmanar regeringen att göra något, till exempel utreda en fråga eller lägga fram ett lagförslag. Som utgångspunkt ska regeringen följa riksdagens uppmaning, men om regeringen gör en annan bedömning kan den avstå från det. Varje år tillkännagivanden.

Solnedgångsklausul innebär att en bestämmelse inte varar tills vidare utan måste omprövas vid en viss tidpunkt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap