För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya lagar och regler från den 1 januari 2020

Publicerad 3 dec 2019
Företagarnas rådgivare tipsar om nya lagar du som företagare behöver känna till inför nya året.

Varje årsskifte innebär att flertalet nya lagar träder i kraft. Det stundande årsskiftet är inget undantag. Här listar Företagarnas rådgivare det som du som är företagare bör känna till inför att vi vänder blad på nyårsafton och träder in i ett nytt årtionde.

Snabblänkar

ArbetsrättBetalning och finansieringBolagsrättEnergiInkomstskattInternationelltMigrationMiljö och klimatStraffrättTransporterÖvrigt

Arbetsrätt

 • Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 68 år 

När arbetstagaren fyllt 68 år kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Även åldern för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla höjs. Detsamma gäller åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar. Möjligheten att avsluta anställningen genom ett skriftligt besked när en viss ålder uppnås ska tas bort, liksom den särskilda formen för visstidsanställning av äldre arbetstagare. Den 1 januari 2023 höjs åldersgränserna i lagen om anställningsskydd till 69 år.

Regeringens proposition 2018/19:91
Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år (2018/19:91)

Läs mer i rådgivningens FAQ
När kan jag säga upp en medarbetare med hänvisning till pension?

 • En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

Åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas höjs från 61 till 62 år. Dessutom införs begreppet riktålder för pension som kommer att styra rätten till vissa förmåner m.m. Riktålder beräknas första gången år 2020 och kommer att tillämpas första gången år 2026. När en gällande riktålder för pension ändras ska en åldersgräns som är knuten till den riktålder som gällde före ändringen fortsätta att gälla för de som före ändringen har uppnått en sådan åldersgräns.

Regeringens proposition (2018/19:133)
En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv (2018/19:133) 

Betalning och finansiering

 • Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

Institut eller filialer som tillhandahåller betalkonton till företag ska tillhandahålla platser för dagskasseinsättningar. Institut eller filialer som tillhandahåller betalkonton med grundläggande funktioner till konsumenter ska tillhandahålla platser för kontantuttag. Detta gäller institut och filialer som har inlåning från allmänheten som överstiger 70 miljarder kronor. Post- och telestyrelsen ska utöva tillsyn över att instituten och filialerna uppfyller sina skyldigheter. Om ett svenskt institut inte fullgör sina skyldigheter, ska Finansinspektionen få ingripa mot institutet genom beslut om föreläggande och sanktionsavgift. Reglerna ska säkerställa en viss lägsta nivå på tillgången till kontanttjänster för konsumenter och företag. 

Regeringens proposition (2019/20:23)
Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster (2019/20:23)

 • Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag

För rätt till skattereduktion när arbetet har utförts av en näringsidkare som är godkänd för F-skatt eller, om arbetet utförts utomlands, genomgår motsvarande kontroll i utlandet krävs att det utförda hushållsarbetet har betalats elektroniskt. Betalningen ska anses ha skett elektroniskt endast om den har förmedlats av en betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster och innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. Lagen tillämpas första gången på begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen efter ikraftträdandet. 

Regeringens Budgetproposition för 2020

Läs mer i rådgivningens FAQ

Vad menas med att RUT- och ROT-arbeten ska betalas elektroniskt fr.o.m. den 1 januari 2020?

Bolagsrätt

 • Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag 

Det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor. 

Regeringens proposition (2019/20:21)
Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (2019/20:21) 

Läs mer i rådgivningens FAQ
Hur gör jag för att minska aktiekapitalet?

 • Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

Avdragsförbud för ränteutgifter vid vissa gränsöverskridande situationer utökas till att omfatta fler situationer med hybrida missmatchningar. Även andra utgifter än ränteutgifter omfattas av bestämmelserna. Bestämmelser omfattar även förfaranden som har ingåtts i syfte att medföra en skatteförmån. 

Regeringens proposition (2019/20:13)
Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar (2019/20:13) 

Energi

 • Sista delen av sänkningen av fastighetsskatten för vattenkraftverk enligt energiöverenskommelsen

Fastighetsskatten för vattenkraftverk sänks fr.o.m. den 1 januari 2020 till 0,5 procent av taxeringsvärdet. 

Regeringens proposition (2016/17:142)
Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen (2016/17:142) 

Inkomstskatt

 • Avskaffad värnskatt 

Avskaffandet innebär att den högsta marginalskatten på arbetsinkomster sänks med 5 procentenheter. 

Regeringens Budgetproposition för 2020

 • Det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 65 år vid årets ingång förstärks

Det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år förstärks. Detta sker genom att grundavdragsbeloppet höjs för alla med en fastställd förvärvsinkomst mellan ca 210 000 och 1 400 000 kronor per år. 

Regeringens Budgetproposition för 2020

 • Allmänt avdrag för utländska socialförsäkringar och skattereduktion för allmän pensionsavgift 

Kravet på att personen ska omfattas av en annan medlemsstats lagstiftning om social trygghet för att få göra avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter som betalats i överensstämmelse med förordning 883/2004 tas bort. Det förtydligas att också avgifter som betalats i överensstämmelse med förordning 1408/71 ska dras av. 

Regeringens Budgetproposition för 2020 

 • Skattereduktion för allmän pensionsavgift vid inkomst av annat förvärvsarbete 

Skattereduktion för allmän pensionsavgift vid inkomst av annat förvärvsarbete ska endast göras för betald allmän pensionsavgift. 

Regeringens Budgetproposition för 2020 

Internationellt

 • Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag 

Förenklingsregler på momsområdet om överföring av varor till avropslager införs. Överföringen i sig ska inte anses som en omsättning. Det är i stället först när varorna överlåts till köparen som en omsättning och ett unionsinternt förvärv ska uppstå. Den som överför varor till avropslager i ett annat EU-land och den som köper varor från ett avropslager i Sverige har registreringsskyldighet. Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera innehållet i register över avropslager. Köparen ska vara registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land och att köparen har meddelat registreringsnumret till säljaren samt att säljaren har lämnat korrekta uppgifter i den periodiska sammanställningen för säljarens undantag från skatteplikt vid leveranser av varor till andra EU-länder. När det vid gränsöverskridande kedjetransaktioner inom EU ska avgöras vilken av omsättningarna som kan utgöra en unionsintern omsättning, ska, när en mellanman transporterar eller låter transportera varorna, transporten hänföras till den omsättning som görs till mellanmannen. Om mellanmannen har meddelat sin leverantör sitt registreringsnummer för mervärdesskatt i det EU-land som varan transporterades från, ska dock transporten hänföras till den omsättning som görs av mellanmannen. Den italienska kommunen Campione d’Italia och de italienska delarna av Luganosjön ingår i Europeiska unionens tullområde. 

Regeringens proposition (2018/19:160)
Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag (2018/19:160)

 • Anstånd med kupongskatt i vissa fall

Skatteverket kan efter ansökan bevilja utländska juridiska personer anstånd med betalning av kupongskatt i vissa fall. Det är utländska juridiska personer som uppvisar underskott för det aktuella beskattningsåret och är hemmahörande inom EU, i en stat inom EES som har ingått en särskild överenskommelse med Sverige eller EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar, eller · en stat som har ingått ett skatteavtal med Sverige som innehåller artiklar om informationsutbyte och bistånd med indrivning av skattefordringar. 

Regeringens proposition (2019/20:33)
Anstånd med kupongskatt i vissa fall (2019/20:33)

 • Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Skatteavtalen med Bulgarien, Cypern och Grekland ska inte tillämpas i ett visst fall.  Skatteavtalet mellan Sverige och Grekland införlivas genom lag. Vissa mindre följdändringar i fråga om särskilda bestämmelser om tillämpning av avtalen med Bulgarien och Cypern. 

Regeringens proposition (2019/20:12)
Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden (2019/20:12) 

 • Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

Möjligheten till anstånd vid utflyttningsbeskattning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), både för juridiska och fysiska personer utvidgas. Det högsta tillåtna anståndsbeloppet ska minskas med en femtedel varje år nytt anstånd beviljas. Anstånd ska kunna beviljas i samband med avdrag och fiktiv avräkning av utländsk skatt. Kostnadsränta tas ut när anstånd beviljas. Anstånd får förenas med krav på säkerhet. En begränsat skattskyldig fysisk eller juridisk person behöver inte omedelbart återföra avdrag för avsättning till periodiserings- respektive ersättningsfonder när den skattskyldige för över den näringsverksamhet som bedrivs från den skattskyldiges fasta driftställe i Sverige till en stat inom EES. En förutsättning för undantag från omedelbar återföring är att den stat som överföringen görs till, är medlem i EU eller har ingått en sådan särskild överenskommelse som avses i skatteförfarandelagen. Den som inte är skyldig att lämna inkomstdeklaration och som har gjort avdrag för avsättning till periodiseringsfond eller ersättningsfond, ska lämna särskilda uppgifter om förhållanden som rör fondavsättningen. Om ett handelsbolag har gjort avdrag för avsättning till ersättningsfond, ska dock särskilda uppgifter lämnas av delägarna. De särskilda uppgifterna ska undertecknas och ha kommit in till Skatteverket senast den sista dagen när inkomstdeklaration ska lämnas.  

Regeringens proposition (2019/20:20)
Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning (2019/20:20) 

Migration

Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning samt om uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta näringsverksamhet i Sverige efter slutförd forskning eller slutförda studier. Även nya möjligheter till uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning, volontärarbete inom ramen för Europeisk volontärtjänst och au pair-arbete.

Regeringens proposition (2019/20:9)
Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning (2019/20:9)

Miljö- och klimat

Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

Verksamhet för behandling av avfall som är tillstånds- eller anmälningspliktig får endast tillåtas om det finns skäl att anta att den planerade behandlingen kommer att uppfylla vissa krav i 15 kap. miljöbalken. Vad som är en biprodukt förtydligas så att lydelsen bättre överensstämmer med lydelsen i avfallsdirektivet. Innebörden av uttrycket ”bortskaffa avfall” omfattar även förberedande åtgärder inför bortskaffandet. Den som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön. Alla som hanterar avfall omfattas av bestämmelsen. Det innebär att även aktörer som inte fysiskt befattar sig med avfallet, t.ex. handlare och mäklare, omfattas. En dom som omfattar tillstånd att behandla avfall ska innehålla de villkor som behövs när det gäller åtgärder för avslutande av verksamheten och efterbehandling. 

Regeringens proposition (2019/20:22) 
Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet (2019/20:22) 

Straffrätt

Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag

Företagsbot, utöver i näringsverksamhet, kan även åläggas för brott som har begåtts i utövningen av sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet och för brott som har begåtts i utövningen av annan verksamhet som ett företag bedriver, om brottet har varit ägnat att leda till en ekonomisk fördel för företaget. Hänsyn ska tas till företagets finansiella ställning vid bestämmandet av företagsbotens storlek när det är fråga om ett större företag och brottsligheten är särskilt klandervärd. För dessa fall höjs maximibeloppet för företagsboten från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor. Samordningen av påföljd och företagsbot bör i första hand ske när företagsboten bestäms (sanktionskumulation). En företagsbot kan jämkas eller efterges om företagets ägare döms till påföljd och den samlade reaktionen på brottsligheten annars skulle bli oproportionerligt sträng. Svensk domstol ges utökad behörighet att döma över vissa internationella mutbrott och möjligheterna att förelägga företagsbot genom strafföreläggande utökas. 

Regeringens proposition (2018/19: 164)
Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag (2018/19:164) 

Transporter

 • Sänkt skatt på drivmedel

Koldioxid- och energiskatten på bensin och diesel sänks. 

Regeringens proposition (2019/20:24)
Sänkt skatt på drivmedel (2019/20:24)

 • Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur

Det införs ytterligare en tidsperiod på morgonen, klockan 6.00–6.29, för vilken skatt ska tas ut med 15 kronor och skattebeloppen för tidsperioderna klockan 6.30–6.59 respektive klockan 7.00–7.29 höjs till 25 kronor respektive 35 kronor i Stockholms innerstad och 22 kronor respektive 30 kronor på Essingeleden.

Trängselskatten differentieras på högsäsong och lågsäsong. Med högsäsong avses perioden 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Med lågsäsong avses övrig tid. För högsäsong införs höjda skattebelopp. Skattebeloppen ska för respektive nivå under högsäsong uppgå till 11 kronor, 15 kronor, 20 kronor, 30 kronor och 45 kronor i Stockholms innerstad och 11 kronor, 15 kronor, 20 kronor, 27 kronor och 40 kronor på Essingeleden. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 135 kronor under högsäsong.  

Skatt ska tas ut för de fem första vardagarna utom lördag i juli. Skatt ska tas ut för dag före långfredagen, dag före Kristi himmelsfärdsdag och dag före alla helgons dag. Skatt ska även tas ut för, om de infaller på en vardag utom lördag, dag före första maj och dag före nationaldagen.

Regeringens proposition (2017/18:74)
Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur (2017/18:74) 

Läs mer på Företagarna Stockholms län
Så här drabbar den höjda trängselskatten dig som företagare

 • Övergångsregel i vägtrafiksskattelagen 

För fordon som blir skattepliktiga för första gången före den 1 januari 2020 ska i det lägsta värdet beaktas vid bestämmande av fordonsskatt som uppgift om fordons utsläpp av koldioxid. 

Övrigt

 • Reklamskatten sänks

Reklamskatten sänks till 6,9 procent av beskattningsvärdet. Gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt höjs från 60 000 kronor till 100 000 kronor för ett beskattningsår 

Regeringens Budgetproposition för 2020

 • Digitaliserade hyresförhandlingar

Vid förhandling enligt hyresförhandlingslagen ska parterna kunna justera protokoll och underteckna förhandlingsöverenskommelser med en avancerad elektronisk underskrift.  

Regeringens proposition (2019/20:8)
Digitaliserade hyresförhandlingar (2019/20:8) 

Fler nyheter från Företagarna