headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Samarbete mellan företag vid anbudsgivning

Om det handlar om kontrakt som du inte har egen kapacitet att uppfylla bör du komma ihåg att det finns möjlighet att samarbeta med andra företag vid anbudsgivning. Det finns två sätt att göra detta:

  • Åberopa annans kapacitet: Ett företag får vid behov åberopa andra företags ekonomiska, tekniska eller yrkesmässiga kapacitet.

  • Lägga gemensamt anbud: Grupper av företag har rätt att lägga gemensamt anbud. Om det krävs att företagen om de vinner ska skapa t.ex. ett gemensamt produktionsbolag, måste det framgå redan i upphandlingsdokumentet.

Observera: Samarbete vid anbud i offentliga upphandlingar är endast okej om vart och ett av företagen inte förmår fullgöra kontraktet på egen hand. Företag som har egen kapacitet att klara av ett kontrakt får alltså inte delta i samarbetet.

Tips! Se gärna Konkurrensverkets vägledning där du anonymt kan testa dina möjligheter att delta i anbudssamverkan.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.