headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Promemorian Utvidgad tidsgräns för expertskatt

28 aug 2020
I promemorian föreslås att den skattelättnad som finns för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige, till att gälla under de fem första åren.

Företagarna välkomnar förslaget. Skattelättnaden för experter m.fl. underlättar för svenska företag att locka och behålla kvalificerade medarbetare. Dock vill Företagarna se att även experter som redan vistas i Sverige ska kunna omfattas av den längre tidsgränsen. Detta bör kunna lösas enkelt genom att de experter som har ett pågående godkännande från Forskarskattenämnden ges möjlighet att ansöka hos nämnden om förlängning från tre till fem år.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Utvidgad tidsgräns för expertskatt som pdf

Företagarna vill i sammanhanget också framhålla att regelverket kring arbetskraftsinvandringen skyndsamt bör åtgärdas för att förhindra att arbetskraftsinvandrare utvisas på grund av marginella och oavsiktliga avvikelser i anställningsvillkoren.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap