headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissyttrande över promemorian ”En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik

2 maj 2018
Företagarna är fortsatt kritiska till att avståndsbeskatta lastbilstrafiken eftersom att ökade skatter i transportsektorn, utan någon skatteväxling, i slutändan drabbar företag och konsumenter.

Särskilt drabbar det de allra mest transportberoende företagen som inte har möjlighet att skjuta vidare kostnadsökningarna på sina kunder och således utsätts för en stor ekonomisk påfrestning. Ytterligare kostnader i en i dag redan hårt beskattad åkerinäring är inte ett rimligt angreppssätt i denna fråga. Om regeringen fortsatt har för avsikt att arbeta fram ett konkret förslag krävs en mycket noggrann konsekvensutredning för skattens effekt på näringslivet - i synnerhet för Sveriges småföretag.

Läs hela remissyttrandet över ”En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik”  här (pdf). 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap