podcast news play företagaren I media förmån faq

Remissyttrande avseende promemorian ”Höjda och miljödifferentierade vägavgifter

Företagarna är positiva till en vägavgift för tunga godstransporter som tar hänsyn till fordonets utsläpp där en differentiering kompenserar för fordonets miljöpåverkan.

Det ska löna sig att investera i miljövänliga fordon. Sverige ska vara ett ledande land i klimatarbetet och att gå mot fossilfrihet, vilket gör det avgörande att skatter och avgifter som åläggs transportsektorn styr valet av fordonsköp. I detta avseende finner vi motstridiga resonemang i promemorian om vilken sorts effekt som avgiftshöjningen kan tänkas få samt vad syftet med avgiftshöjningen är.

Innan beslut tas i riksdagen behöver en mer omfattande utredning kring förslagets konsekvenser genomföras. Det finns ingen hänsyn till den sammanlagda ekonomiska effekten för transportberoende företag när promemorian bedömer att vägavgiftshöjningen är så pass liten att den inte har en mätbar påverkan på dessa företag. För att undvika att konkurrenskraften hos svenska företag som är beroende av godstransporter försämras på grund av ökade kostnader behövs en helhetssyn över de samlade kostnaderna som övervältras på företagen.

Läs remissyttrandet avseende promemorian Höjda och miljödifferentierade vägavgifter.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.