För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande – En översyn av lagstiftningen om företagsbot

Företagarna har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill härmed framföra följande synpunkter. Företagarna anser att utredningen i stort landar i rimliga slutsatser och förslag.

Företagarna ser exempelvis av likabehandlingsskäl mycket positivt på förslaget att utvidga tillämpningsområdet för företagsbot, så att detta inte bara ska kunna åläggas vid brott som har begåtts i utövningen av näringsverksamhet, utan även vid brott som har begåtts i utövningen av
- sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet,
- annan verksamhet som en juridisk person bedriver, om den brottsliga handlingen eller, i förekommande fall, underlåtenheten har varit ägnad att bereda den juridiska personen en ekonomisk fördel.

Utredningen föreslår förhöjt tak och grunder för beräkning av företagsbot. I dag gäller max 10 miljoner kronor i företagsbot. Förslaget innebär att företagsbot i särskilt klandervärda fall ska kunna fastställas till högst 100 miljoner kronor när det gäller större företag. Företagarna kan principiellt ställa sig bakom reformen. Företagarna avstyrker dock utredningens förslag i fråga om vilka företag som ska ingå i gruppen ”större företag”. Det finns i 6 kap. 10 § årsredovisningslagen en allmän definition som bygger på EU:s redovisningsdirektivs definition av stora företag. Företagarna anser att denna definition av begreppet bör användas även i detta sammanhang. (Jfr. det särskilda yttrandet av Olle Lindén och Anne Wigart). Företagarna anser vidare att effekterna av denna föreslagna reform bör utredas mer ingående än vad utredningen har gjort i sin konsekvensanalys.

Utöver detta ifrågasätter Företagarna utredningens förslag att införa en särskild domsrättsbestämmelse specifikt för just företagsbot.

I här nämnda avseenden där Företagarna har invändningar emot utredningens förslag instämmer vi, utöver vad som ovan anförts, i de resonemang som framförts i Svenskt näringslivs remissyttrande.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.