För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Tummen ner om nytt förslag kring arbetskraftsinvandring

Företagarna har fått yttra sig över Justitiedepartementets lagrådsremiss Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden. Företagarna saknar verkningsfulla åtgärder och bedömer konsekvensanalysen som bristfällig och avstyrker därmed remissen.

Utredningens uppdrag var att överväga åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. I uppdraget ingick även att undersöka i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden och beskriva utnyttjandets karaktär.

Enligt Företagarnas mening saknar utredningens förslag verkningsfulla åtgärder som bidrar till att stärka arbetskraftsinvandrares ställning. Ingen hänsyn tas till svårigheten för de mindre företagen och de arbetsgivare som rekryterar arbetskraft från tredje land för första gången, att ta del av ett nytt system för effektivare prövning.

Det måste vara möjligt att göra en helhetsbedömning av de givna villkoren och omständigheterna kopplade därtill i de enskilda fallen. Vi saknar en diskussion kring, eller förslag till förbättringar rörande, den skrivning i utlänningslagen som förhindrar att helhets- eller skälighetsbedömningar görs vid mindre avvikelser i villkoren. Därför bör "ska återkallas vid avvikelse", snarare formuleras som ”kan återkallas vid avvikelse”.

Hänsyn tas heller inte till det stora behovet av en vägledande instans, som såväl stöttar seriösa arbetsgivares strävan att göra rätt, samt ger service till den enskilde arbetskraftsinvandraren (se punkt 10 nedan). Vi saknar också ett resonemang kring den uppenbara risken att många arbetskraftsinvandrare fortsatt riskerar att utvisas på grund av oavsiktliga avvikelser i villkoren.  

Företagarna menar att en kompletterande utredning, enligt det tilläggsdirektiv som togs av en enig riskdag, måste genomföras innan det är möjligt bereda de av utredningen lagda förslagen.

 Företagarna anser därför:

  • att den kompletterande utredning som ett enigt Socialförsäkringsutskott tog initiativ till behöver genomföras innan fortsatt beredning av förslagen.
  • att beaktande av synpunkter och förslag enligt inlämnad remissvar måste tas innan utredningens förslag fortsatt kan beredas.

Företagarna lämnar dessutom följande åtgärdsförslag, för att förbättra arbetsgivarnas chans att göra rätt och därmed stärka arbetskraftsinvandrarnas ställning på svensk arbetsmarknad:

  • Inrätta ett Rådgivningscentrum med uppgift att ge såväl information som rådgivning i enskilda fall skulle bidra till att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden samt effektivisera handläggningen av enskilda ärenden.
  • Fel begångna av tidigare arbetsgivare som upptäcks vid efterkontroll eller i samband med förlängningsansökan, leder enligt Migrationsverkets nuvarande tolkning till att arbetskraftsinvandrare förlorar sitt arbetstillstånd. I praktiken innebär det att arbetstagaren inte har möjlighet att söka och ta ett nytt jobb, även om den nya arbetsgivaren ger fullgoda villkor. Det är en orimlig konsekvens som kraftigt slår mot den enskilde arbetstagaren
  • Gemenskapsföreträdet ställer inte krav på att lediga tjänster ska utannonseras i Arbetsförmedlingens platsbank för att bli synliga för EU-medborgare. För att inte riskera att enskilda arbetskraftsinvandrare utvisas på orätta grunder samt för att förtydliga regelverket gentemot arbetsgivarna, menar Företagarna att man behöver förtydliga vilka kanaler som kan användas. 

Ladda ner och läs Företagarnas remissvar här.

 

 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.