För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande - Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Företagarna tillstyrker förslaget och föreslår samtidigt en justering av villkoren.

Läs remissen här

Företagarna har ända sedan det så kallade växa-stödet presenterades våren 2016 engagerat sig för att denna rabatt på arbetsgivaravgiften även måste omfatta enmansföretag i aktiebolagsform. Vi välkomnar därför att regeringen nu tagit till sig kritiken och utvidgar reformen så att företagare kan välja en ändamålsenlig företagsform när de väljer att börja anställa. Reformen i sig är bra, men det är oansvarigt att genom skatterabatt stimulera nya och oerfarna företagare till utökat risktagande som att anställa personal i en enskild firma. Tvärtom borde det i anslutning till information kring det utvidgade växa-stödet exempelvis på www.verksamt.se lämnas en tydlig varning för riskerna med att anställa i enskild firma och en uppmaning att enmansföretagare bör överväga att först övergå till aktiebolag, innan de tar steget att börja anställa och utnyttja växa-stödet.

Det är ett mycket stort steg att gå från ensamföretagare till att anställa sin första person. Ökade risker, stort ansvar och mer administration gör att många med all rätt tvekar inför att ta detta steg. Bland de tillväxthinder som småföretagare upplever tillhör höga arbetsgivarkostnader de största. Därför är det glädjande att regeringen insett att arbetsgivaravgifterna är en del av problemet och genom en utvidgning gör växa-stödet användbart.

Företagarna är positiva till reformen, men anser att villkoren behöver justeras för att den ska bli riktigt användbar. Med nuvarande utformning riskerar många enmansföretagare som borde omfattas av reformen att snabbt diskvalificeras från växa-stödet.

Ett enmansföretag som gör sin första rekrytering riskerar att göra ”nybörjarfel” och/eller inte hitta rätt person vid sitt första försök. Företagaren saknar ofta erfarenhet och kompetens inom rekrytering och en ”mismatch” är inte ovanlig. Som villkoren för växa-stödet nu är utformade skulle en felrekrytering som leder till att anställningen snabbt avbryts direkt diskvalificera företaget från all fortsatt möjlighet att använda stödet. Det skulle både försvåra och försena en önskvärd expansion för dessa företag. Reglerna är nu knutna till den första personen som anställs utöver delägaren. Denna begränsning är missriktad och borde justeras så att företaget kan stimuleras att försöka igen. Annars avstår eller väntar troligen företaget med att försöka på nytt. Rabatten står och faller med att man lyckas med den först anställda, vilket kan vara mycket svårt.

Företagarna menar att växa-stödet borde kunna påbörjas respektive återupptas även i de fall där den första anställningen/provanställningen avbryts, under förutsättning att en ersättningsrekrytering sker. Ett sådant scenario är värt att uppmuntra och skulle göra stödet mer effektivt. För en oerfaren enmansföretagare som av olika skäl har misslyckats med sin första anställning är behovet av stimulans och kostnadsbegränsning för att våga göra ett nytt försök kanske ännu större än vid det allra första försöket. Det handlar inte om att företaget skulle kunna få växa-stöd för flera personer samtidigt, bara att företaget ska få en reell chans att faktiskt använda växa-stödet under en större del eller hela den maximala stödperioden på 12 månader. En sådan justering av villkoren för växa-stödet skulle medföra att reformen får avsevärt bättre effekt på sysselsättning och småföretagens expansion, vilket i förlängningen också innebär ökade skatteintäkter.  

I lagförslagets 4 §, sista stycke, finns en regel om att man vid bedömningen av om företaget har sådan avgiftsskyldighet ska bortse från ersättningar under vissa tidsperioder (hänvisning görs till 3 § 1 eller 2) på sammanlagt högst 5 000 kr. När växa-stödet nu föreslås utvidgas till enmansföretag som är aktiebolag och handelsbolag, bör hänvisningen justeras så att det tydligt framgår att det för aktiebolag och handelsbolag gäller andra tidsperioder. Enklast görs detta genom att låta hänvisningen i 4 § sista stycket även omfatta 3a § 1 eller 2.   

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.