För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Sjuklöneansvar - promemoria 2018

Sjuklöneansvaret har inte nått sitt syfte och arbetsgivarens ansvar slår fel. Det framgår av att sjuklöneansvaret inte påverkar sjuktalen och att sjukfrånvaron är lägre i små företag.

Den nuvarande utformningen av sjuklöneansvaret är alltför långtgående i synnerhet för de minsta företagen. Det framgår av Företagarnas promemoria Sjuklöneansvar. 

Sjuklöneansvaret betydande risk för företagare 

Utöver den principiella utgångspunkten att arbetsgivare endast ska betala ut ersättning för utfört arbete – allt annat är att föra över statens ansvar på arbetsgivare – innebär sjuklöneansvaret en betydande risk för företagare med potentiellt stora kostnadsökningar för sjuka medarbetare. Personalintensiva tjänsteföretag där personalkostnader är den största utgiftsposten, påverkas i än högre grad av sjuklöneansvaret och arbetsgivarkostnader.

Sjuklöneansvaret hämmar jobb

Sjuklöneansvaret inverkar negativt på arbetsgivares benägenhet att anställa personal. Införandet av obligatoriska rehabiliteringsplaner avskräcker ytterligare, i synnerhet småföretagen. Bland arbetsgivarna är kännedomen om regelverket för högkostnadsskydd och obligatoriska rehabiliteringsplaner dessutom mycket låg. Något som också bidrar till att minska legitimiteten för systemet. Ambitionen att sänka riskerna för företagare med anställda har inte fallit så väl ut som önskat eftersom ersättningen för höga sjuklönekostnader fortsatt är för låga.

Exkludering pga sjuklöneansvaret

Att arbetsgivare har ansvar för sjuklönekostnader även när deras medarbetare orsakats på fritiden är orimligt, i synnerhet om anställda utsatt sig för risker så som bergsklättring eller skidåkning. Sjuklöneansvaret riskerar också att bidra till ytterligare exkludering av vissa grupper från arbetsmarknaden. Det särskilda högriskskydd som somliga individer omfattas av lyfts ofta fram som ett sätt att komma runt problematiken med exkluderade grupper på arbetsmarknaden. Reglerna om särskilt högriskskydd omfattar endast en mycket begränsad skara av arbetskraften. Med tanke på att kostnaden för sjuka medarbetare i huvudsak beror på produktionsbortfall är det osannolikt att mindre arbetsgivare vill anställa en individ som informerar arbetsgivare om att de ofta är sjuka men att arbetsgivaren får ersättning för dessa kostnader. Individer som inte omfattas av det särskilda högriskskyddet men som på andra sätt signalerar risk för sjukdom drabbas sannolikt hårt av sjuklöneansvaret.

Ladda ner promemorian

Sjuklöneansvar - promemoria 2018 (PDF)

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.