För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Nyckeln till frihet – soloföretagare i Sverige

Alla framgångsrika företag har någon gång startat med en person, som trott på sin idé och tagit steget till företagande. Med rätt förutsättningar och ett bra företagsklimat kan fler ta steget och bli soloföretagare, fler växa och för de som vill våga anställa.

Den här rapporten lyfter soloföretagarnas perspektiv och fokuserar på hur deras förutsättningar att starta, driva och utveckla sina företag kan förbättras.

Soloföretagande i korthet
Betungande faktorer i företagandet
Givande faktorer i företagandet 
Bakgrund till rapporten
Ladda ner hela rapporten som pdf

Soloföretagare i korthet

Soloföretagare är mer nöjda med företagandet än företagare med anställda. De värderar sin självständighet högt och den stora majoriteten är nöjda med att inte ha anställda. De soloföretagare som vill anställa, vilket en femtedel vill, upplever en större tröskel att ta steget och göra det.

Skatter och avgifter samt regelbördan upplevs vara det som är mest betungande för soloföretagare. Många upplever en oro för företagets ekonomi då det i regel är deras främsta försörjningskälla. De upplever i större utsträckning än företagare med anställda en oro för att bli personligt betalningsskyldiga i det bolag de driver.

Soloföretagare upplever en oro att bli sjuka, då det innebär att verksamheten står stilla om de är frånvarande. Många soloföretagare arbetar även om de är sjuka, precis som företagare som har anställda.

Betungande faktorer i företagandet

Att ta steget att starta eget har en rad fördelar och upplevs givande på många sätt. Dock ska det hårda arbetet som företagande kräver inte underskattas. Det ställer stora krav på en individ och förutsätter att det positiva överväger det negativa, annars finns risken att många företag läggs ner eller aldrig startas. Skatter och avgifter är det som toppar listan över vad soloföretagare upplever som betungande med att driva företag, där över hälften (55 procent) av soloföretagarna upplever detta som betungande. Hälften av soloföretagarna (49 procent) upplever också regler och andra föreskrifter från myndigheter som betungande.

Läs mer om betungande faktorer i pdf-versionen av rapporten.

Givande faktorer

Friheten att få bestämma över sin egen tid är inte bara den främsta drivkraften att starta företag, det är också det som störst andel soloföretagare anger som mest givande med att driva företag. Förmågan att försörja sig själv och stolthet är andra områden som ses som givande. Stoltheten är dock lägre hos soloföretagare än hos företagare med anställda. Skälen till detta är svårt att säkert veta. En tänkbar anledning är att en person som driver företag med många anställda ofta framställs som mer framgångsrika än soloföretagare.

Läs mer om givande faktorer i pdf-versionen av rapporten.

Bakgrund till rapporten

Under våren 2018 genomförde Företagarna en undersökning för att belysa företagares drivkrafter, vad de finner mest givande och betungande med att driva företag samt vilka utmaningar de möter i sitt företagande. Företagarna undersökte hur behovet av att anställa ser ut och vilka faktorer som bidrar till tveksamhet i beslutet att anställa. I undersökningen lyftes även vilka konkreta konsekvenser de stora svårigheterna att hitta rätt arbetskraft medför.

Knappt 5 600 företagare svarade på enkäten varav 1 274 soloföretagare. Hur företagare med anställda svarade på undersökningen presenterades i de två rapporterna om Jobbskaparna; Del 1: Stolthet och svordom samt Del 2: Kompetensbristens effekter och jobbskapandets baksida.

Hur ser då soloföretagarnas perspektiv ut? Under analysarbetet blev det tydligt att soloföretagares upplevelser skiljer sig på en rad områden från upplevelserna hos de företagare som har anställda. I denna rapport lyfts soloföretagarnas perspektiv och fokuserar på hur deras förutsättningar att starta, driva och utveckla sina företag kan förbättras.

Ladda ner hela rapporten som pdf

Nyckeln till frihet - Soloföretagande i Sverige

 

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.