För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Jobbskaparna del 1: Stolthet och svordom

Företagare känner stolthet över att vara jobbskapare och bidra till problemlösning och positiv utveckling i samhället. Det framgår av den nya rapporten Jobbskaparna del 1: Stolthet och svordom.

4 av 5 nya jobb i Sverige skapas i företag med färre än 50 anställda. Det är dessa företag som är motorn i ekonomin, de bidrar till vår gemensamma välfärd och skapar sysselsättning för människor runt om i landet. De företagare som driver dessa företag är därmed Sveriges främsta jobbskapare. Samtidigt framgår det i Företagarnas årliga Småföretagsbarometer att svårigheterna att hitta rätt kompetens är företagares största tillväxthinder – ett växande hinder som hotar konjunkturen. Kompetensbristen leder till att Sverige går miste om jobbskapande, tillväxt och ökad välfärd.

I vår rapportserie Jobbskaparna där detta är del 1 av 2 får du lära känna jobbskaparna bättre – individerna bakom titeln företagare. Vi har sammanställt resultatet från en omfattande undersökning med fokus på just dessa människor. Du kommer att få läsa om vilka drivkrafter som finns i företagandet, vad företagare finner mest givande och betungande med att driva företag samt hur de går tillväga när de behöver anställa.

Vi tittar närmare på vilka utmaningar företagare möter i sitt företagande och när de behöver anställa. Hur företagares efterfrågan på arbetskraft ser ut och vilka konkreta konsekvenser de stora svårigheterna att hitta rätt arbetskraft medför.

Med avstamp i fakta och analyser tar vi sikte på att skapa ett bättre företagsklimat i Sverige, där det är lätt att hitta rätt arbetskraft och upplevs som mindre riskfyllt att anställa. Vi ger vår syn på vägen framåt – vilka reformer som behöver genomföras för att med ett långsiktigt fokus förbättra förutsättningarna för jobbskaparna att fortsätta växa och skapa ännu fler jobb i Sverige.

Ladda ner rapporten Jobbskaparna del 1: Stolthet och svordom (pdf)

Sammanfattning av rapporten 

  • Stolthet. En stark drivkraft hos företagare är att vara sin egen chef och att kunna driva en verksamhet som är baserad på deras idéer och entreprenörskap – och samtidigt kunna försörja sig själva och andra. Företagare känner stolthet över att vara jobbskapare, att bidra till problemlösning och positiv utveckling i samhället.

  • Regelbörda. Toppar listan över vad företagare upplever som betungande med att driva företag. Andelen företagare som anger regelbörda som betungande ökar ju större företaget är.

  • Oro för företagets ekonomi. Att driva företag innebär en grad av risktagande, inte minst när företagaren anställer. Företagaren bär ansvaret för företagets ekonomi, sin egen och medarbetarnas försörjning, vilket kan innebära ett orosmoln. Många upplever svårigheter att få extern finansiering och tvingas investera privata medel i företaget.

  • Kostnaden för att anställa. Är betungande för företagare oberoende av företagets storlek. Det råder stor efterfrågan på arbetskraft, men kostnaderna för att anställa utgör hinder för företagens kompetensförsörjning. Inte minst när bristen på rätt kompetens är stor. De höga kostnaderna innebär, i kombination med oro för ekonomin, att många inte vågar satsa på – och anställa – individer med svag ställning på arbetsmarknaden. Kostnaderna sänker produktiviteten, hämmar sysselsättningstillväxt och försvårar etablering för de som idag befinner sig utanför arbetsmarknaden.

  • Lagen om anställningsskydd. Upplevs vara mer betungande ju fler anställda företagaren har.

  • Utmaningar växer med anställda. Det finns en stor skillnad i hur företagare upplever sitt företagande beroende på om de har anställda eller är soloföretagare. Företagare med anställda upplever företagandet som mer betungande än soloföretagare – inom samtliga områden. Det är endast skatter och avgifter som företagare, oavsett antal anställda, upplever som betungande i lika stor utsträckning.

  • Givande. Företagare med anställda finner trots utmaningar företagandet som mer givande inom en rad områden än soloföretagare. Att se företaget växa, att se lönsam utveckling i företaget och stoltheten över vad de byggt är starkare hos denna grupp företagare. De finner även en glädje i att se medarbetare växa och utvecklas.

  • Magkänslan. Är en viktig faktor vid rekrytering.

  • Medarbetare och vänner. Då den stora majoriteten av företagare rekryterar via sina nätverk, och ofta arbetar nära sina medarbetare, är det inte förvånande att företagare som driver mindre företag ofta har en nära relation till sina anställda.

  • Altruistiska välfärdsföretagare. För företagare inom vård, skola och omsorg är det fyra gånger vanligare att vilja bidra till att lösa ett samhällsproblem än inom majoriteten av de övriga sektorerna. De har ett lägre vinstintresse, är mer stolta och finner sitt bidrag till den gemensamma välfärden mer givande.


Ladda ner rapporten Jobbskaparna del 1: Stolthet och svordom (pdf)

Information om undersökningen

Utskick till 31 199 medlemmar (företagsmedlemskap) i Företagarna. Första utskick 10 januari 2018; påminnelse 16 & 22 januari.

4 884 svar; 16 procent svarsfrekvens

Urvalet korrigeras så att det liknar den nationella företagarstrukturen, med hjälp av en modell baserad på SCB:s statistik på antal företagare i Sverige. Konkret görs detta genom att korrigerande vikter räknas fram för olika företagsstorlek (antal anställda), kön, ålder och bransch.

Viktmetoden heter ”raking”.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.