För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Småföretagsbarometern 2023: Minskande framtidstro bland Värmlands företagare

Publicerad 9 jun 2023
Småföretagen i Värmlands län räknar med en fortsatt svag konjunktur. Det visar den länsvisa rapporten av Småföretagarbarometern, en undersökning av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

Konjunkturindikatorn är företagets finger i luften. Den beskriver ett samlingsvärde av företagens sysselsättning, orderingång och omsättning. I år föll konjunkturindikatorn i Värmlands län till 25 och avviker från företagens planer från i fjol då den förväntades stiga till 77.

- Konjunkturen bland småföretagen i Värmlands län har försvagats något under 2023 efter den kraftiga uppgången i fjol när effekterna av pandemin klingade av.  Tittar man framåt räknar småföretagen i länet med en fortsatt svag konjunktur, och man är något mer pessimistiska än riket i stort när det gäller det kommande årets utveckling, säger Eva Cooper, regionchef, Företagarna Värmland.

Minskad orderingång och oklar framtid

Efterfrågan och därmed orderingången hos länets småföretag ökade kraftigt i fjol, men det blev en kortvarig uppgång. Omslagen i konjunkturen tillsammans med höga kostnader och snabbt stigande räntor har åter minskat orderingången, vilket ger ett nettotal på 8, jämfört med 24 i fjol.

Efter ett positivt 2022 har Värmlands län backat  i sina expansionsutsikter. 63 procent av småföretagen i länet ser goda möjligheter att expandera under 2023, jämfört med 70 procent under 2022. Med undantag för den djupa nedgången i början av 1990-talet har småföretagen varit optimistiska om sina tillväxtmöjligheter oavsett svängningar i konjunkturen. 

- Småföretagen i en majoritet av Sveriges län tror att konjunkturnedgången fortsätter under det kommande året. Det är en bekymrande utveckling, och om hushållen inte handlar hos de småföretag de uppskattar kommer fler småföretag att gå omkull, vilket förvärrar den ekonomiska nedgången än mer, säger Johan Grip, chefsekonom på Företagarna.

Svårt att finna rätt arbetskraft

Det främsta tillväxthindret i länet är bristen på arbetskraft med rätt kompetens, vilket 36 procent av länets småföretag anger.  Vilket är något högre än fjolårets 27 procent. 

- Det är ett problem i hela riket, där småföretagen i samtliga län anser att arbetskraftsbrist är det största tillväxthindret, men utmaningarna tycks återigen vara större för företagare i Värmland. De närmaste åren har ett antal större företag i Värmland stora behov av rekryteringar. Vi väntar oss att tillväxten inom industrin kan innebära ökade affärsmöjligheter för de mindre företagen, vilket är positivt. Samtidigt kan detta göra de mindre företagens utmaning att hitta rätt kompetens ännu större då konkurrensen om arbetskraften ökar avsevärt, samtidigt som behovet av fler medarbetare ökar, avslutar Eva Cooper.

Läs hela Småföretagsbarometern här!

Fakta om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka 

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

Fler nyheter från Företagarna