headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarna i Sollentuna och GDPR

9 feb 2018
Läs om hur vi lagrar och använder dina personuppgifter.

Ändamål för insamling av uppgifter?
För att kunna skicka nyhetsbrev och inbjudan till events i syfte om att informera om föreningens verksamhet och att få fler att komma på våra events. Du har ingen skyldighet att lämna uppgifterna till oss men uppgifterna ger oss möjlighet att kontakta dig med våra erbjudanden. Detta ska förhoppningsvis leda till ökat medlemsantal. 

Vilken laglig grund används för insamlandet av uppgifterna?
Intresseavvägning enligt 6 art p 1 f) GDPR för Företagarna Sollentunas berättigade intresse av direkt marknadsföring, inklusive profilering, inför Företagarnas events, utskick av nyhetsbrev m.m. 

Vilka uppgifter lagras?
Namn, e-postadress, telefonnummer, adress och organisationsnummer. 

Var lagras uppgifterna?
I en datafil på Dropbox med åtkomst endast för de förtroendevalda. Lagringen på Dropbox innebär behandling utanför EU, behandlingen sker med lämpliga skyddsåtgärder enligt Privacy Shield. Du kan läsa mer om Privacy Shield på https://www.privacyshield.gov

Uppgifterna kommer också att lagras av Företagarna Stockholm län Service ABs och Företagarna Sverige Service ABs system för utskick av information. 

Behandlingen av personuppgifterna i Företagarna Stockholm län Service AB och Företagarna Sverige Service ABs system innebär att endast förtroendevalda, anställda m.fl. med behörighet har tillgång till uppgifterna. Lagringen sker inom EU. Du kan läsa mer utförligt om Företagarnas behandling av personuppgifter på https://www.foretagarna.se/om-foretagarna/cookies--personuppgifter/personuppgiftshantering/

Hur används uppgifterna?
För utskick av nyhetsbrev och inbjudan till events. 

Till vem/vilka lämnas uppgifterna ut?
Till Företagarna Stockholm län Service AB och Företagarna Sverige Service AB för utskick av, ovannämnda, information. Det är Företagarna Stockholm län Service AB som administrerar utskicken för Företagarna Sollentunas räkning. 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Företagarna Sverige Service ABs samarbetspartners för att användas för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka uppgifterna samlats in. 

När raderas uppgifterna och hur gör jag för att begära ut uppgifterna alternativt göra rättelser?
Uppgifterna raderas om du inte har öppnat något av utskicken under ett års tid.

Du kan begära radering av uppgifterna via avregistreringslänk i utskicken eller genom att skicka ett meddelande till vår e-postadress.

För att begära ut dina uppgifter eller rättelse skickar du ett meddelande till vår
e-postadress.

Du kan även invända mot och begära begränsning av behandling enligt GDPR. Detta gör du genom att skicka ett meddelande till vår e-postadress. 

Frågor och klagomål
Om du har frågor eller klagomål vad gäller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss per e-post eller Företagarna Sverige Service AB på e-post info@foretagarna.se . Du har även rätt att klaga på behandlingen till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Vänligen,
Föreningen Företagarna i Sollentuna
Box 46, 191 21 Sollentuna
Org.nr.: 814801-1326
E-post: sollentuna@foretagarna.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap