podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kraven för permanent uppehållstillstånd motverkar integration

Publicerad 26 sep 2023
Förslaget om att villkora permanent uppehållstillstånd med kunskapsprov i svenska språket och samhället gör det mer riskfyllt för företag att anställa nyanlända och försvårar för nyanländas möjligheter att själva starta företag.
Genrebild. Kvinnan på bilden har inget med innehållet i artikeln att göra. Foto: Shutterstock.com.

Lågkonjunkturen kastar en skugga över ekonomin, men läget på arbetsmarknaden är än så länge fortfarande förhållandevis ljust. Trots att Sverige under lång tid dragits med en tudelning av arbetsmarknaden har andelen arbetslösa födda utanför Europa minskat högst påtagligt sedan mitten av 2010-talet. Nu riskerar dock nya lagförslag göra det svårare för personer som har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige att etablera sig på arbetsmarknaden, tvärt emot de angivna skälen bakom förslaget.

Motverkar sitt syfte

Före sommaren lämnade Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för permanentCatharina_B_G.jpg uppehållstillstånd sitt betänkande Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd. Catharina Bildt Grape, Företagarnas expert i frågor kopplad till migration, integration och arbetsmarknadsfrågor, är kritisk till vad som föreslås i det.

− Vi ser flera problem med utredningens förslag. Sammantaget handlar de om att förslaget ökar osäkerheten för företag som vill anställa nyanlända och försvårar för nyanländas möjligheter att själva starta företag, säger hon.

Remissyttrande gällande betänkandet ”Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd” (SOU 2023:25)

Prov för permanent uppehållstillstånd

Utredningen föreslår, i linje med direktiven från regeringen, att det ska införas krav på kunskaper i det svenska språket och det svenska samhället för att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd. Rent praktiskt ska det gå till så att den som vill uppfylla kraven får godkänt i ett kunskapsprov med två delprov: ett i språket och ett om samhället.

− Provet handlar inte om att bli svensk medborgare, utan om att kunna gå från att ha tidsbegränsat uppehållstillstånd till permanent uppehållstillstånd, säger Catharina Bildt Grape.

Mål och medel hänger inte ihop

Den som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får stanna i Sverige en begränsad tid, medan den som har permanent uppehållstillstånd har rätt att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Genom att knyta kunskapskrav och prov till det senare vill regeringen främja integrationen och ett inkluderande samhälle där individen stärks och ökar sina möjligheter att aktivt delta i samhället. Catharina Bildt Grape menar att mål och medel inte hänger ihop. Alltså att tidsbegränsade uppehållstillstånd gör det svårare att få jobb, starta företag och påverkar därför integrationen negativt.

− Ett möjligt scenario är att ett företag anställer en nyanländ person och lägger ner både tid och resurser på att utbilda och lära upp individen, för att sedan få veta att personen inte får stanna i Sverige. Osäkerheten kring uppehållstillstånd påverkar därför möjligheten att få ett jobb, säger hon.

Motverkar företagande

I utredningens konsekvensanalys står det att förslaget kan få vissa negativa konsekvenser för företagens arbetsförutsättningar och konkurrensförmåga där effekterna slår hårdare mot små företag där varje medarbetare utgör en jämförelsevis större andel av helheten. Dessutom påverkas företagande.

− Att starta företag handlar om att planera för framtiden och investera långsiktigt i en verksamhet. Det säger sig självt att det är svårt att göra om man inte vet hur länge man får stanna i Sverige, säger Catharina Bildt Grape.

Motverkar jämställdhet

Enligt företagarna krävs flera åtgärder för att personer som i dag står utanför arbetsmarknaden ska komma i arbete. Möjlighet till yrkesinriktade språkutbildningar kombinerat med praktik eller annan utbildning som behövs för att klara arbetet. För den arbetsgivare som ska anställa en person som varit arbetslös länge, eller som saknar erfarenhet av svensk arbetsmarknad, behövs möjlighet till subventionerad anställning och ersättning för handledning. Det är också viktigt att arbetsmarknadsutbildningar och andra insatser tas fram i samråd med företag och branschorganisationer då syftet är att personen som deltar ska kunna få jobb efter avslutad insats. Utredningens förslag underlättar inget av detta. Det har dessutom en olycklig negativ effekt på jämställdheten.

− Det kan ta längre tid för kvinnor att uppfylla kunskapskravet och beviljas permanent uppehållstillstånd än för män, på grund av att många nyanlända kvinnor har lägre utbildningsnivå. Med detta förslag riskerar således situationen för utrikes födda kvinnor försämras än mer. Det vore olyckligt för alla – kvinnorna, företagen och samhället, säger Catharina Bildt Grape.

Fler nyheter från Företagarna