För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande gällande betänkandet ”Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd” (SOU 2023:25)

Publicerad 20 sep 2023
Företagarna avstyrker utredningens förslag om att införa kunskapsprov i svenska språket och kunskap om svenska samhället som krav för att beviljas permanent uppehållstillstånd.

Läs hela remissyttrandet som pdf. 

Utredningen föreslår, i linje med direktiven, att det ska införas ett krav på kunskaper i det svenska språket och det svenska samhället för att kunna få permanent uppehållstillstånd beviljat.

Kunskaperna föreslås visas genom ett godkänt prov för permanent uppehållstillstånd. Det ska tas fram ett särskilt kunskapsprov som består av två delprov; ett som avser det svenska språket och ett som avser det svenska samhället.

Utredningen föreslår vidare att kravet på kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället inte ska gälla om det finns särskilda skäl. Undantag från kunskapskravet ska i enlighet med det kunna göras i situationer när en utlänning inte har möjlighet att uppfylla kravet på att visa kunskap eller i fall där det inte är rimligt att begära att utlänningen ska uppfylla kravet, detta utifrån fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller andra personliga förhållanden. Det ankommer på den som gör gällande att det finns särskilda skäl för undantag från kunskapskravet att ge in underlag till stöd för detta, bland annat i form av ett särskilt framtaget läkarintyg.

Företagarna anser att utredningens förslag:

  • Ökar osäkerheten för företag som vill anställa nyanlända vilket kan leda till att nyanlända riskerar att gå miste om arbete och möjlighet till integration;
  • Är otydligt vad gäller konsekvenserna för individen av att inte klara kunskapsproven i svenska språket och om svenska samhället;
  • Riskerar få negativa konsekvenser för företagens arbetsförutsättningar och konkurrensförmåga där små företag riskerar drabbas särskilt hårt;
  • Innebär en risk för att nyanländas möjligheter att själva starta företag påverkas negativt;
  • Påverkar utrikes födda kvinnor negativt vilket är olyckligt då dessa kvinnor redan har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Mot bakgrund av dessa synpunkter avstyrker Företagarna utredningens förslag om att införa kunskapsprov i svenska språket och kunskap om svenska samhället som krav för att beviljas permanent uppehållstillstånd.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.