headphones newspaper video-player

Ge Regelrådet muskler

Årsrapporten från Regelrådet om hur lagar och regler påverkar företag är nedslående läsning, enligt företagarnas expert på regelförenkling, Helena Fond.
Publicerad 8 mar 2021
Regelrådet är för tamt för att rå på den ökade regelbördan och behöver därför mer muskler. Foto: Shutterstock.com..

Företag tvingas lägga betydande resurser på att efterleva och administrera lagar och regler, i stället för att utveckla kärnverksamheten. Alla partier är eniga om att regelförenkling är viktigt. Trots det tar lagar och regler alltmer tid och pengar i anspråk för företagare.

− Företagarna har länge påtalat att det krävs systemlösningar för att vända utvecklingen. Ett tydligt bevis på att bromsarna är för klena inom regering, riksdag och förvaltning levereras i Regelrådets nya årsrapport, säger Helena Fond, Företagarnas expert på regelförenkling.Helena Rund.png

Regelrådet arbetar med att tydliggöra för lagstiftaren hur ett förslag påverkar allt från enmansföretag till storföretag. Förslagen granskas utifrån flera aspekter som anges i en särskild förordning (se faktaruta).

Utvecklingen går åt fel håll

I rapporten för år 2020  går det att läsa att andelen godtagbara konsekvensutredningar på förslag som Regelrådet lämnat yttranden på uppgår till 53 procent, jämfört med 66 procent år 2019.

− Utvecklingen går åt fel håll. Regelrådet skriver i rapporten att andelen konsekvensutredningar som inte uppfyller kraven sannolikt skulle vara ännu lägre om de yttrat sig i flera av de ärenden som de nu behövt besvara med kanslisvar, säger Helena Fond. 

Ett kanslisvar betyder att Regelrådet inte lämnar ett ingående yttrande i ärendet. Det kan vara helt i sin ordning om ett förslag inte bedöms medföra effekter av betydelse för företag. Det är däremot ett problem om orsaken är att förslag kommer in så sent att Regelrådet inte hinner behandla dem, om reglerna redan är beslutade eller om Regelrådet inte har resurser nog för att lämna ett yttrande.

Bristande mandat och resurser 

Regelrådet sorterar under Tillväxtverket. I mars 2020 fick verket i uppdrag att handlägga ansökningar om korttidsstöd. Det fick till följd att ett stort antal handläggare omgående behövde ägna sig åt det och att Regelrådets arbete kom på undantag under flera månader.

− Än en gång visas att Regelrådet behöver få det mandat och de resurser det behöver. Granskningarna behöver komma in tidigare i lagstiftningsprocessen och en återremitteringsfunktion för icke godkände konsekvensutredningar behöver införas, säger Helena Fond.

Lagstiftning utan konsekvenstänk 

Konsekvensutredningarna i de yttranden som Regelrådet lämnat visar att de aspekter som oftast bedöms vara godtagbara är beskrivningar av syftet och vad man vill uppnå med en ny reglering, effekter av om någon reglering inte kommer till stånd och om förslaget överensstämmer med EU-rätten.

Omvänt är de aspekter som har lägst andel godtagbara beskrivningar storleken på företag som berörs av reglerna, påverkan på konkurrensförhållanden för företag samt förslagets påverkan på berörda företagens administrativa kostnader.

− Det är inte acceptabelt att så många förslag lämnas utan att lagstiftaren har en tydlig bild av hur företagen kommer att påverkas, säger Helena Fond.

Det måste bli enklare att driva företag 

Nytt för Regelrådets årsrapport är att den följer upp de rekommendationer som givits i föregående års rapport. Av sju förslag på åtgärder från 2019 för att förbättra konsekvensutredningar vid regelarbete både i Sverige och på EU-nivå är ingen utförd. Det är endast en som är under åtgärdande. De övriga sex är markerade med ”åtgärd ej utförd”.

− Vårt mål är att företagare ska märka av att det är enklare att driva företag i Sverige och så länge inte Regelrådets arbete får större tyngd kommer det vara mycket svårt att komma framåt med regelförenklingsarbetet i stort, säger Helena Fond.

Fakta om Regelrådets granskningar

Regelrådet bedömer en konsekvensutredning utifrån hur väl förslagsställaren har redovisat följande aspekter:

1. Syftet med förslaget
2. Alternativa lösningar
3. Effekter om ingen reglering kommer till stånd
4. Förslagets överensstämmelse med EU-rätten
5. Särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande
6. Behov av speciella informationsinsatser
7–9. Berörda företag utifrån antal, storlek och bransch
10. Administrativa kostnader till följd av förslaget
11. Andra kostnader till följd av förslaget
12. Påverkan på företagens verksamhet
13. Påverkan på konkurrensförhållandena
14. Påverkan på företagen i andra avseenden
15. Behov av särskild hänsyn till små företag

Källa: Regelrådet

Fakta om Regelrådet

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket. Det bildades 2008 som ett led i den dåvarande regeringens arbete med regelförenkling för företag. Regelrådets uppgift är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag.

Fler nyheter från Företagarna

Småföretagare tar över när Findus ger upp

Efter 20 år tillsammans på Findus blev Bengt Gunnarsson och Göran Claesson av med jobbet. Nedläggningen av det anrika företaget var oväntad. Men slutet på anställningen blev början till egen verksamhet. Nu satsar de på närodlad frukt och grönt i nordvästra Skåne.

Korttidsstöd öppet för ansökan

Ansökan om stöd till korttidsarbete är sedan den 29 mars öppen igen. Företagarna tagit fram ett verktyg så att du kan räkna ut korttidsstöd per anställd.

Guide: Våga ta steget!

Pandemin fick Jokkmokks världsberömda marknad att växla från folkmyller till webbhandel. Det visar hur det digitala klivet kan rädda såväl företag som 416-åriga traditioner.

Plötsligt var ”Nowhere” överallt

Dryck som ändrar samhällets inställning till alkohol i en unik restaurangupplevelse i skogen. Det är eventet som nominerats till ett prestigefyllt pris. Fast egentligen handlar ...

”Pandemin är som en tidsmaskin”

Per Schlingmann har tillsammans med Kjell A Nordström skrivit boken Corona Express som beskriver hur covid-19 blivit en förändringskraft som påverkat villkoren för människor, företag och samhällen.

Sju förslag för bättre miljöpolitik

Miljöpolitiken måste ge rätt incitament. Hållbarhet får inte ses i ett motsatsförhållande till rörelsefrihet, ökat välstånd, tillväxt och ekonomisk aktivitet.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor