podcast news play företagaren I media förmån faq

För sent och för snävt

Företagarna har lämnat ett remissyttrande över regeringens förslag till ett omställningsstöd till företag som drabbats av coronakrisen och föreslår flera ändringar.
Publicerad 26 maj 2020
Företagarna vill se flera ändringar i regeringens förslag till så kallat omställningsstöd.

På valborgsmässoaftonen presenterade regeringen tillsammans med partierna bakom januariavtalet – Centerpartiet och Liberalerna – ett krisstöd som innebär att företag kan få ersättning utifrån bortfallen omsättning på grund av coronakrisen. Det föreslås bli tillgängligt den 1 juli och omfatta vissa fasta kostnader under mars och april i år.

Företagarna har sedan krisens början arbetat för en sådan modell och välkomnade beskedet, men inte reservationslöst.

För kort remisstid

Förra fredagen skickades förslaget, som regeringen kallar för ett omställningsstöd, ut på remiss. Det är omfattande och innehåller många detaljerade aspekter. Remisstiden på endast tio dagar har inneburit att remissvar har behövt sammanställas på kort tid, utan tid för ordentlig undersökning bland berörda företag. Trots detta har Företagarna ingett ett längre remissyttrande.

Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén har arbetat med remissyttrandet. Han ser flera problem med utformningen av omställningsstödet, även om det har sina förtjänster.

− Företagarna välkomnar i grunden förslaget till stöd, men anser att det kommer för sent och är för snävt utformat, sett till syftet att företag ska kunna överleva effekterna av coronakrisen. Om möjligt bör stödet införas tidigare och åtminstone perioden mars-maj omfattas, säger han.

Straffansvaret bör inte införas

Förslaget på stödets utformning omfattar straffansvar för felaktigt lämnade uppgifter, som kan innebära fängelsestraff upp till sex år. Det är en för långtgående åtgärd som Företagarna inte menar bör genomföras.

−Omställningsstödet föreslås ha ett antal begränsningar och villkor, som riskerar att medföra att många företag som är i behov av stödet inte kommer kunna eller vilja ta del av det. Effekten av detta blir fler konkurser och högre arbetslöshet, sämre återhämtning och en svagare svensk ekonomi. Vi föreslår ändringar i ett stort antal av dessa villkor, säger Patrick Krassén.

Överlevnad eller omställning?

Det nu föreslagna stödet har inte enbart till syfte att hjälpa företag att överleva, men också att ”ställa om och anpassa sin verksamhet”. Även om Företagarna är positiva till att ett omsättningsbaserat stöd införs, är vi skeptiska till att stödet med den föreslagna utformningen är tillräckligt för att någon betydande mängd företag ska kunna ställa om sin verksamhet.

− Omställning i näringslivet kan inte ske på signal från politiken, och det är inte heller önskvärt att omställning drivs fram i verksamheter som i grunden är sunda och viktiga, men där statens hantering av coronakrisen har inneburit ett bortfall av intäkter. Att bygga upp verksamhet, produktion, försäljning, kundkrets, relationer med leverantörer, branschkännedom med mera är en ofta mångårig process och inget som normalt kan ställas om på någon månad, säger Patrick Krassén.

Förslagets kommande behandling

Remissvaren ska nu behandlas i Regeringskansliet. I juni förväntas regeringen lägga proposition om förslaget inför riksdagen, där propositionen kommer att behandlas i Finansutskottet.

Företagarna kommer att bevaka den fortsatta behandlingen av frågan noggrant.

Fakta om regeringens förslag på omställningsstöd

Omställningsstöd föreslås införas för företag som fått minskad omsättning som en följd av coronakrisen

Omställningsstödet kan ges till företag vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understeg 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för motsvarande månader 2019, om omsättningsminskningen är en följd av effekterna av covid-19-pandemin.

Stödet omfattar fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt, och vars nettoomsättning under det närmast föregående räkenskapsåret uppgick till minst 250 000 kronor.

Omställningsstöd ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för mars och april 2020. I förslaget finns en uppräkning av de fasta kostnader som omfattas.

Stöd får inte lämnas om företaget vid tidpunkten för prövningen har restförda skatte- eller avgiftsskulder, näringsförbud eller är på obestånd.

Företaget får inte verkställa eller besluta om vinstutdelning eller motsvarande under perioden mars 2020 till juni 2021.

Om stödet uppgår till 100 000 kronor eller mer krävs ett yttrande från revisor.

Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och stödet betalas ut genom kreditering av skattekontot.

Ett företag blir återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Skatteverket ges utökade möjligheter till utredning och kontroll, däribland revision, och särskilda straffbestämmelser föreslås införas.

Ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.