podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya lagar och regler från och med den 1 augusti 2019

Publicerad 2 jul 2019
Ligg steget före. Företagarnas rådgivare har sammanställt lagändringarna som börjar gälla vid månadsskiftet.

Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomars lov- och helgjobb  

Arbetsgivare till personer mellan 15 och 18 år får lägre arbetsgivaravgifter för löner m.m. som betalas ut efter den 31 juli 2019. Nedsättningen innebär att avgifterna sätts ned så att endast ålderspensionsavgiften om 10,21 procent ska betalas för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på ersättningar som utges efter den 31 juli 2019.  

Regeringens proposition

Lagändringen ingår i regeringens ekonomiska vårproposition2018/19:100.

Företagarna välkomnar lagändringen  

Skatten på att anställa är en av de skatter som mindre företag ser som det största hindret, och sänkt arbetsgivaravgift innebär lägre kostnad och därmed också lägre risk. Läs mer i artikeln Borttagen löneskatt ger fler unga med arbetslivserfarenhet.

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik  

Nedsättningen av energiskatt och koldioxidskatt för diesel som används i arbetsfordon vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet slopas. Skattenedsättning av energiskatt och höjd koldioxidskatt för värmeproduktion i kraftvärmeverk slopas. Skatten på kemikalier i viss elektronik höjs.  

Regeringens proposition 2018/19:100

Lagändringen ingår i regeringens ekonomiska vårproposition2018/19:100.

Förlängt växa-stöd  

Den längsta tid som ett enmansföretag som anställer en första person och har rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten så att bara ålderspensionsavgift ska betalas (s.k. växa-stöd) förlängs till 24 kalendermånader i följd. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på anställningar som påbörjas efter den 28 februari 2018.  

Regeringens proposition 2018/19:100

Lagändringen ingår i regeringens ekonomiska vårproposition2018/19:100.

Företagarna är positiva till lagändringen

Företagarna välkomnar det utvidgade Växa-stödet och förordar en ytterligare utvidgning av växa-stödet, till fler anställda och högre lönesumma. Läs remissyttrandet över promemorian Förlängt Växa-stöd.

Utökad fredsplikt på arbetsplatser med kollektivavtal och vid rättstvister 

Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ändras så att en arbetstagares rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd (t.ex. strejk) mot en kollektivavtalsbunden arbetsgivare endast ska få utövas under vissa villkor. Det första villkoret är att stridsåtgärden ska ha beslutats i behörig ordning. Det andra villkoret är att stridsåtgärden ska syfta till att uppnå kollektivavtalsbundenhet i förhållande till arbetsgivaren. Det tredje villkoret är att parterna först ska ha förhandlat om de krav som ställs. Det fjärde villkoret är att det inte ska få ställas krav om att det kollektivavtal som facket vill uppnå tränger undan arbetsgivarens befintliga kollektivavtal. Förslaget medför inte någon utökad fredsplikt i förhållande till en arbetsgivare som saknar kollektivavtal.  

Det är inte heller tillåtet för en arbetsgivare eller en arbetstagare att vidta eller delta i en stridsåtgärd för att utöva påtryckning i en rättstvist (t.ex. förhandlingar som handlar om brott mot en lagregel och part vill kräva skadestånd). Det är dock fortfarande tillåtet att vidta eller delta i sympatiåtgärder, indrivningsblockader eller politiska stridsåtgärder.   

Regeringens proposition 2018/19:105 

Proposition 2018/19:105: Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister.

Företagarna välkomnar lagändringen

Det är bra att fredsplikten utökas. Läs mer i artikeln Tummen upp för utökad fredsplikt

Fler nyheter från Företagarna