headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Rätt att underlätta för polisens kamerabevakning

En utredning föreslår konkreta åtgärder för att underlätta användning av kamerabevakning i brottsbekämpningen. Företagarna välkomnar förslagen.

På torsdagen överlämnade den särskilda utredaren Johan Sjöö, hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge, delbetänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande, till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Utredningen föreslår att tillståndsplikten för kamerabevakning slopas för Polismyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och Tullverket. Den intresseavvägning mellan bevakning och integritet som Datainspektionen gör föreslås flyttas till de brottsbekämpande myndigheterna.

– Det är ett väntat och glädjande besked som utredningen lämnar. Polisen behöver all underlättning den kan få i arbetet med att förebygga brott och att se till så att kriminella kan identifieras och lagföras, säger Philip Thunborg, Företagarnas expert på brotts- och trygghetsfrågor.

Brott mot företagare drabbar hela samhället

Företagarna har länge betonat vikten av att prioritera brott som drabbat företagare. Om kriminalitet gör att företag inte kan erbjuda samhällsservice, oavsett om det gäller postombud eller sociala samlingsplatser i form av exempelvis kaféer eller restauranger, breder otryggheten ut sig. Avskaffad tillståndsplikt för kameraövervakning är ett sätt att motverka en sådan utveckling och underlätta det brottsbekämpande arbetet.

– Enligt våra undersökningar uppger var femte företag att brottslighet på ett eller annat sätt utgör ett hinder för deras verksamhet. Av dessa företag upplever fler än hälften att utsattheten har ökat, medan endast fyra procent upplever att den minskat. Satsningar på att förebygga och beivra brott mot företagare är inte bara en satsning som motverkar brottslighet, det är i lika stor utsträckning en investering i trygghet för hela samhället, välstånd och jobbtillväxt, säger Philip Thunborg.

Delbetänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande, ska nu remissbehandlas. Förslagen föreslås gälla från och med den 1 juli 2019.

Ny kamerabevakningslag från och med augusti

I sommar har även den nya kamerabevakningslagen trätt i kraft. I grund och botten gäller nu att privata verksamheter som inte utför en uppgift av allmänt intresse är undantagna från tillståndsplikt, det räcker med att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen, men det är viktigt att man som företagare är noggrann med intresseavvägningen.

– Du måste kunna svara på varför ditt företag kamerabevakar, samt gör en intresseavvägning innan du installerar övervakningskameror. Poängen är att visa att förebyggande av brott berättigar kameraövervakning och således den inskränkning i den personliga integriteten som kamerorna utgör, säger Philip Thunborg.

Företagarna hoppas att den nya kamerabevakningslagen förbättrar möjligheterna för företag att skydda sina verksamheter. Det är viktigt eftersom vi ser att behovet är stort.

– I våra egna undersökningar har vi sett att flera branscher sticker ut vad gäller utsattheten för brott, där byggindustrin är den mest brottsutsatta tillsammans med handelssektorn. Det är positivt att vi nu ser att fler företag kan kamerabevaka sina verksamheter utan att behöva ansöka om tillstånd, säger Philip Thunborg.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap