headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

”Falska egenföretagare” – ett ovanligt fenomen

18 apr 2018
En pågående statlig utredning har till uppdrag att utröna ifall F-skattesystemet uppfattas leda till förekomsten av vad som kallas ”falska egenföretagare”. En undersökning bland Företagarnas medlemmar visar att fenomenet är ovanligt.

I november ifjol tillsattes F-skatteutredningen (Fi 2017:08), som påbörjade sitt arbete i januari i år. Enligt direktiven (Översyn av F-skattesystemet, pdf) från regeringen ska utredningen se över systemet med F-skatt utifrån bland annat möjlig risk för skattefusk och skatteundandragande, eventuellt behov av tidsbegränsande av F-skattgodkännande, och, i ett första delbetänkande som ska lämnas i juni, analysera ”om och i vilken utsträckning F-skattesystemet uppfattas leda till att de som egentligen är anställda anlitas som näringsidkare, så kallade "falska egenföretagare”.

F-skattesystemet är av oerhörd betydelse för företagare, och att det har blivit lättare att starta företag de senaste åren har till del berott på att byråkratin kring att bli godkänd för F-skatt har minskat. Det är väldigt positivt, och något som bör värnas.

Därför blev vi i Företagarna förvånade av denna utredning, som alltså är satt att utreda förekomsten ett tämligen okänt begrepp, som direktiven inte heller definierar närmare (det lämnas till utredningen att göra). Vad som avses med att någon ”egentligen är anställd” förtydligas inte i direktiven.

För att utröna hur Företagarnas medlemmar uppfattar begreppet ”falsk egenföretagare”, genomförde vi en enkätundersökning under mars. 1127 företagare svarade, motsvarande en svarsfrekvens på 34 procent.

Få känner igen sig

Drygt tre fjärdedelar av företagarna (76 procent) har inte varit med om att personer som har varit anställda har sagts upp i syfte att anlitas som näringsidkare (med F-skatt) för samma arbete i sin bransch. Frågan ställdes på ett sätt som innefattar att den svarande både varit med om det själv och hört talas om det. Endast 17 procent angav att de varit med om det, och sju procent visste inte eller avstod från att svara.

Av dem som angav att de hade upplevt att personer som har sagts upp i syfte att anlitas som falska egenföretagare svarade majoriteten, 53 procent, att de uppfattar att det förekommer i liten eller mycket liten omfattning, medan 43 procent angav att de uppfattar det förekomma i stor eller mycket stor utsträckning. (fyra procent svarade ”vet ej / avstår”.)

Vi undersökte också i vilka branscher fenomenet med ”falska egenföretagare” upplevs förekomma mer respektive mindre. De respondenter som svarade ja på frågan om de varit med om att personer som har varit anställda har sagts upp i syfte att anlitas som näringsidkare (med F-skatt) för samma arbete, fördelade sig på följande sätt branschmässigt:

Ovanstående diagram visar att 26 procent av företagarna inom byggbranschen har varit med om att personer som har varit anställda har sagts upp i syfte att anlitas som F-skattare i den branschen. Som synes är det för alla branscher som mest en knapp fjärdedel som känner igen fenomenet.

– Undersökningen visar tydligt att det är en liten andel som upplever detta fenomen som ett problem. Därför bör man akta sig för att göra omfattande ändringar av F-skattesystemet, som skulle beröra så gott som alla företagare, när de flesta inte ens stött på ”falska egenföretagare”. I de fall det upplevs som ett problem kan det dessutom finnas andra bakomliggande skäl än F-skattereglerna, till exempel LAS och kostnader för att anställa, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Undersökningen visar tydligt att det är en liten andel som upplever detta fenomen som ett problem. Därför bör man akta sig för att göra omfattande ändringar av F-skattesystemet.

Kommentarer från företagare

Möjlighet fanns att i enkäten lämna egna kommentarer. Här återges ett urval.

Positiva omdömen:

”Enbart positivt, att vara anställd är att passiviseras och robotiseras. Fria företagare i jämlika nätverk är effektivare och ger beställarna mer för pengarna.”

”Skapar en smidighet vid uppgång och nedgång av efterfrågan.”

”Mer frihet för personen i fråga att bestämma över sina arbetstider och ta eget ansvar.”

Negativa omdömen:

”Tidigare då jag hade 15 anställda hände det lite då och då att man tog mina kunder och startade upp konkurrerande verksamhet.”

”Kan vara positivt men risken för den nyblivna företagaren är att han lägger alla ägg i samma korg. Drar förra arbetsgivaren ner blir han av med uppdraget.”

”De får förtur till frilansuppdragen och sätter konkurrensen om uppdrag ur spel.”

Särskilt om egenanställningsföretag

Utredningens direktiv specificerar också att utredningen ska titta särskilt på ”faktureringsplattformar, egenanställningsföretag eller liknande, där personer med A-skatt anser sig i formell mening anställda av ett faktureringsföretag och använder det företagets F-skatt vid fakturering av arbetet”.

Dessa företag företräds främst av Egenanställningsföretagens Branschorganisation, som i dagsläget har nio medlemsföretag. Organisationen definierar en egenanställd arbetstagare som ”arbetstagare som äger en reglerad rätt att upphandla om uppdrag med uppdragsgivare för egenanställningsföretagets (arbetsgivarens) räkning”. Under 2017 var drygt 44 000 personer egenanställda i Sverige (pdf).

I vår enkät ställde vi också några frågor om egenanställningsföretag.

På frågan ”Har du erfarenhet av s.k. egenanställningsföretag eller faktureringsplattformar, där anslutna uppdragstagare kan utföra uppdrag mot faktura utan att ha egen näringsverksamhet, och egenanställningsföretaget/plattformen sköter fakturering för uppdraget?” svarade 15 procent ja, 79 procent nej och sex procent vet ej /avstår.

Störst andel av företag som har erfarenhet av egenanställningsföretag finns inom branscherna Företagstjänster (24 procent).

Den vanligaste erfarenheten av egenanställningsföretag bland respondenterna i undersökningen var att de som företagare har anlitat någon för uppdrag som fakturerades av egenanställningsföretaget (48 procent) och att man själv använt sig av ett egenanställningsföretag när man utfört uppdrag (11 procent). Andra typer av kontakt, eller att den svarandes företag var ett egenanställningsföretag, var mer ovanliga.

De flesta respondenter hade en positiv erfarenhet av sin kontakt med egenanställningsföretag.

– Sedan 2011 har egenanställningsbranschen tiodubblats i Sverige. Genom att fler arbetar i branschen, kommer också fler i kontakt med egenanställningsföretag. Det är en sektor med mycket potential, säger Patrick Krassén.

Sedan 2011 har egenanställningsbranschen tiodubblats i Sverige. Genom att fler arbetar i branschen, kommer också fler i kontakt med egenanställningsföretag. Det är en sektor med mycket potential.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap