podcast news play företagaren I media förmån

Kvalificering och anbudsprövning

När alla anbud har kommit in ska den upphandlande myndigheten granska dem. Granskningen sker enligt vissa principer som kortfattat anges nedan.

Uteslutning av leverantör

Under vissa omständigheter måste upphandlande myndighet utesluta en anbudsgivare (vid vissa brott eller obetalda skatter). I andra fall får uteslutning ske. Anbudsgivaren ska alltid ges tillfälle att yttra sig innan uteslutning sker. En leverantör som annars skulle uteslutas har rätt att ändå delta i upphandlingen om leverantören vidtagit olika åtgärder (”självsanering”).

Läs mer hos Upphandlingsmyndigheten.

Kontroll av leverantörers lämplighet (kvalificering)

Därefter vidtar kvalificering av leverantörer, vilket innebär att den upphandlande myndigheten prövar om anbudsgivarna uppfyller de kvalifikationskrav som har ställts i upphandlingen. Den upphandlande myndigheten prövar då anbudsgivarens lämplighet i fråga om ekonomisk ställning och teknisk och yrkesmässig kapacitet. Läs mer om prövningen hos Upphandlingsmyndigheten.

Viktigt ur ett småföretagsperspektiv är att observera att en upphandlande myndighet inte får ställa vilka krav som helst på dem som ska vara leverantörer. Enligt principen om proportionalitet måste kraven ha ett naturligt samband med och dessutom stå i rimligt förhållande till det som upphandlas. Detta innebär att kraven inte får vara onödigt långtgående.

Utvärdering av anbud

När kvalificeringen är genomförd återstår för den upphandlande myndigheten att utvärdera de inkomna anbuden. Detta kan ske på tre olika sätt (”utvärderingsgrunder”).

Den upphandlande myndigheten kan välja mellan följande utvärderingsgrunder:

  • bästa förhållandet mellan pris och kvalitet
  • kostnad
  • pris

Läs mer om anbudsvärdering hos Upphandlingsmyndigheten.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.