podcast news play företagaren I media förmån

Guide till klimatinvesteringsstöd

Klimatfrågorna får allt större betydelse för många. Samtidigt ökar intresset bland företagare att ställa om och för att minska sin klimatpåverkan. Här hittar du tips på stöd och bidrag som du kan söka i ditt arbete.

Det blir allt viktigare för alla typer av företag att kunna sätta in företaget i ett större samhällsperspektiv och bidra till en positiv hållbar utveckling. Förväntningar bland kunder och konsumenter, men också kostnadsrisker, kan direkt påverka din verksamhet.

Det finns flera olika typer av stöd och bidrag som företagare som vill minska sin klimatpåverkan kan söka för att finansiera arbetet, exempelvis dessa:

Klimatklivet

Genom Klimatklivet kan du som företagare söka stöd för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Åtgärder som hittills fått stöd är klimatsatsningar är tex transporter, industri, bostäder, lokaler och energi. Det kan handla om allt från fossilfria transporter, laddstationer och klimatsmart produktion till att byta ut olja mot fjärrvärme.

Totalt finns 2,4 miljarder kronor för investeringsstöd inom Klimatklivet för 2020. Hur mycket du kan få och för vad avgörs när du ansöker, bland annat av hur stor klimatnyttan blir.

Du ansöker via Naturvårdsverkets webbplats under bestämda ansökningsomgångar. Information och hjälp finns även att få via din Länsstyrelse.

Naturvårdsverket - För dig som vill söka stöd 

Investeringsstöd för solceller

Företag kan söka statligt stöd för att investera i solceller. Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet, men fördelar ut pengar till länsstyrelserna i landet.

Stödnivån är maximalt 20 procent och beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd är 1,2 miljoner kronor och kan inte kombineras med ROT-avdrag.

Ansöker gör du via Boverket  eller direkt med en blankett till Länsstyrelsen i ditt län. Ansökningarna tas emot löpande och behandlas sedan i turordning av länsstyrelserna.

Mer information hittar du hos Energimyndigheten 

Hållbar tillväxt

Länsstyrelsen fördelar bidrag och stöd för strategiska utvecklingssatsningar inom länet, bland annat för klimatsmart företagande.

Företag kan söka regionala projektmedel hos Länsstyrelsen. Stödnivån varierar och är beror på typen av projekt och hur mycket pengar som finns att söka. Totalt sett ersätts inte mer än 50 % av projektets kostnader. Projektstödet gäller insatser som kan ge effekter på tillväxten på kortare och längre sikt.

Det finns två ansökningsomgångar per år: 15 mars och 15 september. Ansöker gör du direkt till Länsstyrelsen i ditt län.

Energisteget

Industriföretag, inom sektorerna för gruv- till tillverkningsindustrin (SNI-kod 05–33), kan ansöka om ekonomiskt stöd inför en investering i energieffektiviserande åtgärder. Syftet är att underlätta för insatser som minskar utsläppen av växthusgaser eller energianvändningen och/eller ökar andelen förnybar energi.

Energisteget pågår till och med 2020 och omfattar totalt 125 miljoner kronor. Stöd kan ges för max 30 procent av de stödberättigade kostnaderna.

Ansök via Energimyndighetens e-tjänst och det måste göras innan investeringen har påbörjats.

Industriklivet

Arbetar ditt industriföretag för att bli klimatneutralt, bidra till minskadeutsläpp, eller för att bli fossilfri? Då kan du söka medel genom industriklivet för att minska processrelaterade utsläpp av växthusgaser genom investeringsprojekt, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier.

Totalt omfattar stödet 500 miljoner kronor per år fram till 2022 och därefter 250 miljoner kronor per år fram till 2027. Stödet gäller små och större industriföretag och ansökningarna tas emot löpande. Stödnivåerna varierar och beror på typen av projekt.

Mer information hos Energimyndigheten

För dig med företag inom processindustrin finns stöd för att bidra till omställningen mot nettonollutsläpp. Industriklivet – processrelaterade utsläpp rymmer 500 miljoner kronor per år fram till 2022 och därefter 250 miljoner kronor per år fram till 2027.

Du som företagare kan ansöka via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen.

EU:s Miljöprogram LIFE+

LIFE är ett EU-bidrag som kan finansiera mellan 55–60 procent av den totala projektkostnaden för ett miljö-, klimat- eller naturprojekt. Delprogrammet för klimat fokuserar på att begränsa klimatförändringar, bidra till klimatanpassningar, eller stöd till klimatstyrning och information.

Utlysningarna för klimatrelaterade insatser sker varje år efter sommaren och stödet riktas mot stora projekt på omkring 20 miljoner kronor med en medfinansiering på ca 50 procent.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten erbjuder stöd och hanterar ansökningarna i Sverige. Mer information hittar hos Naturvårdsverket.

Planeringsbidrag

Energimyndigheten erbjuder också ett stöd för att förbereda en ansökan, ett så kallat planeringsbidrag.

Planeringsbidraget vänder sig till de som är behöriga att ansöka om projekt inom EU:s program med energirelevans eller med relevans för omställningen till ett hållbart energisystem som exempelvis Horisont 2020, LIFE, RFCS och Interreg-programmen. Maximalt får stödet utgöra 50 procent av de stödberättigade kostnaderna.       

Ansökan kan göras här löpande men behöver vara inne senast 6 veckor innan sista ansökningsdag till EU.

Naturskyddsföreningens energieffektiviseringsfond

Alla företag som säljer el märkt Bra Miljöval bidrar till Naturskyddsföreningens energieffektiviseringsfond. Fonden finansierar projekt som minskar energianvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler. Fokus är på minskad energianvändning och stödet vänder sig bland annat till företag. Naturskyddsföreningen finansierar 30% av kostnaden.

Ansökan kan ske när som helst under året. Kravet är att projektet bidrar till konkret klimatnytta i form av minskad energianvändning.

Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida.

Renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Du söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Fastighetsägare, innehavare av tomträtt och ägare av byggnader som tillhör någon annan än fastighetsägaren.

Det kan röra sig om åtgärder som innebär byte av stammar, byte av badrums- eller köksinredning, målning/tapetsering, byte av tak, ventilation eller bullerdämpning. Arbetet får inte vara påbörjat när du ansöker om stöd.

Transporteffektivt samhälle

För att nå målet om att utsläppen av växthusgaser att söka från Energimyndigheten. Det ska underlätta Sveriges möjligheter att inrikes transporter år 2030 ska vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivåer. Målet är att minska efterfrågan och energianvändning för transporter.

Programmet drivs i form av ett internt program, och omfattar totalt 200 miljoner kronor, fördelat över åren 2018 till 2023. Läs mer här!

Löpande utlysningar

Energimyndigheten har också löpande utlysningar för klimatomställningen som du kan söka. Där hittar du aktuella utlysningar och mer information.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.