För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

CSRD Corporate Social Responsibility Directive

Direktivet fastställer att större företag ska upprätta detaljerade hållbarhetsrapporter. Det vill säga samla in upplysningar om företagets arbete kring hållbarhet.

Enligt direktivet ska företag rapportera enligt en gemensam standard, European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Standarden reglerar vad hållbarhetsrapporteringen ska innehålla, hur den ska granskas och publiceras.

När det gäller innehållet sker rapportering utifrån ESG- faktorerna, det vill säga Environmental, Social and Governance (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Företag ska identifiera och offentliga upplysningar dels inom den egna verksamheten, dels längs hela värdekedjan. Det kan exempelvis handla om att identifiera och rapportera om potentiell påverkan på arbetstagare i värdekedjan, avseende bland annat arbetsvillkor och tvångsarbete eller upplysningar om klimatdata som ligger utanför företagets direkta kontroll såsom inköp, godstransporter och avfallshantering

Inom ramen för direktivet införs även en ”dubbel väsentlighetsprincip, ” vilket innebär att företaget ska rapportera på företagets inverkan på omvärld ser ut, till exempel genom föroreningar och koldioxidutsläpp, dels rapportering kring hur de påverkas av omvärlden, bland annat gällande klimatförändringar.

Syftet med direktivet är att öka transparensen och bidra till att hjälpa investerare, konsumenter och andra intressenter att utvärdera företagens hållbarhetsarbete genom att företag publicerar regelbundna hållbarhetsrapporter enligt gemensamma standard så att företagens hållbarhetsarbete även blir jämförbara.

Omfattar: Direktivet omfattar börsnoterade företag med över 500 anställda. Alla företag med över 250 anställd med en viss omsättning, globala företag med dotterbolag i EU samt börsnoterade små och medelstora företag (förenklat fram till 2028)

Ikraftträdande: Räkenskapsåret 2024 (rapporter som avlämnas år 2025): För noterade företag och koncerner med mer än 500 anställda som idag redan omfattas av NFRD. Räkenskapsåret 2025 (rapporter som avlämnas år 2026): För företag som uppfyller minst två av följande kriterier.

  • Över 40 miljoner euro i nettoomsättning
  • Över 20 miljoner euro i balansräkning
  • Över 250 anställda

Räkenskapsåret 2026 (rapporter som avlämnas år 2027): För noterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut samt vissa försäkringsföretag.

Rapporteringspunkter: Företag kommer att rapportera enligt nya europeiska hållbarhetsstandarder, European Sustainability Reporting standards (ESRS) oberoende vilken sektor man tillhör. ESRS reglerar vad hållbarhetsrapporteringen ska innehålla, hur den ska granskas och publiceras. När det gäller innehållet sker rapportering utifrån ESG- faktorerna, det vill säga Environmental, Social and Governance (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) De tre ämnesspecifika standarder innehåller i sin tur underkategorier som företag ska rapportera inom.

Det finns tre kategorier av standarder:

Övergripande – De övergripande standarderna delas in i två områden: Generella principer samt allmänna krav, strategi, styrning och upplysningskrav för väsentliga områden

Ämnesspecifika – De ämnesspecifika standarderna delas in i tre områden: Miljö, Socialt och styrning som även inkluderar ett antal olika underområden.

Sektorspecifika – De sektorspecifika standarderna kommer att fastställa upplysningskrav för alla företag som är verksamma inom en viss högrisksektor. (har ej publicerats än)

Taggar

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.