För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Vissa förslag på bränsleskatteområdet inför budgetpropositionen 2024

Publicerad 26 jun 2023
Företagarna tillstyrker förslagen i promemorian. Förslaget om möjlighet till kvartalsvis återbetalning av skatt avseende jordbruksdiesel bör även omfatta återbetalning av energiskatt på el, oavsett förbrukningsmängd.

Läs remissvaret som pdf. 

I promemorian föreslås att den årliga indexeringen av skatt på bränslen inte ska tillämpas för kalenderåren 2024 och 2025. Vidare föreslås att en utökad skattenedsättning på diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet ska gälla under 2024 och 2025. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Syftet med promemorians förslag är att minska kostnadstrycket i jord-, skogs- och vattennäringarna, samt att mildra effekterna av höga bränslepriser för hushåll och företag. Företagarnas övergripande ståndpunkt är att punktskatter, i synnerhet på det gröna området, primärt ska utformas för att täcka kostnaden för skadliga externaliteter, exempelvis miljöpåverkande utsläpp. När sådana skatter börjar gå över den nivån och användas som generell intäktskälla, riskerar det att undergräva förtroendet för miljö- och klimatpolitiken.

Företagarna anser likaså, vilket har framförts i tidigare remissyttranden, att det är av vikt att de svenska företagens konkurrenskraft inte urholkas. Samtidigt har Företagarna hållningen att undantag som finns från den generella koldioxidskatten bör fasas ut. Denna typ av stöd genom tillfälliga undantag, motiverade med att dämpa effekten av prishöjningar, gör den långsiktiga miljö- och klimatpolitiken mindre trovärdig. Det ska dock beaktas att Sverige har bland världens högsta koldioxidskatter, vilket innebär en fördyrning för berörda sektorer redan som utgångspunkt.

Utifrån denna bakgrund och den historiskt sett höga inflationstakten, tillstyrker Företagarna förslagen i promemorian. Förslaget om möjlighet till kvartalsvis återbetalning av skatt avseende jordbruksdiesel bör även omfatta återbetalning av energiskatt på el, oavsett förbrukningsmängd.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.