För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) respektive koncernredovisning (K3)

Publicerad 6 okt 2023
Företagarna anser att förslaget till stor del kommer att innebära svårare regler att hantera och att mer ansvar läggs på företagen att göra ofta komplexa bedömningar.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

BFN föreslår i de remitterade skrivelserna förändringar i tillämpningen av K2 och K3. I korthet innebär förslaget avseende K2 att färre företag ska få möjlighet att tillämpa K2, och att bostadsrättsföreningar och företag med utländska filialer inte längre ska ha möjlighet att tillämpa K2. Det föreslås att ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2024, men får tillämpas för räkenskapsår som påbörjas tidigare.

K2 och K3

K3 är enligt konsekvensutredningen till förslaget huvudregelverket för ett företag som ska upprätta årsredovisning och koncernredovisning. De flesta mindre företag i årsredovisningslagens mening kan välja att i stället tillämpa K2-regelverket, för årsredovisning i företag med enklare förhållanden.

Företagarna anser att förslaget till stor del kommer att innebära svårare regler att hantera och att mer ansvar läggs på företagen att göra ofta komplexa bedömningar. Sammantaget innebär förslaget en ökning av regelbördan, vilket inte är ett steg i rätt riktning. Bolag med fastigheter föreslås behöva gå över till K3 och komponentavskrivning. I det fall företaget exempelvis har en hyresfastighet och det är den enda tillgången, tvingas bolaget oavsett storlek gå över till K3 och göra en ofta väldigt dyr komponentutredning. Det kommer också bli svårare att identifiera om man bolaget kan använda regelverket alls. Kravet att bostadsrättsföreningar som tvingas tillämpa K3 även ska genomföra en kassaflödesanalys kommer att öka kostnaden och tidsåtgången för dessa. Det är välkommet att mindre företag undantas från detta krav, men det kan även ifrågasättas om det är lämpligt och nödvändigt att kräva detta av alla bostadsrättsföreningar.

Bibehåll gränsvärden

Företagarna motsätter oss också kravet på att lämna upplysning om vilken förenklingsregel som tillämpats. Om det inte anses nödvändigt att ange vilken typ av utgifter förenklingen har tillämpats för, synes det onödigt att behöva lämna upplysning om det. Ett sådant krav skulle också öka risken för oavsiktliga fel, utan synbar nytta. Kostnaden och osäkerheten ökar för alla företag som tvingas till eller väljer att tillämpa K3, på grund av otydliga och svårtolkade regler om vilka som får använda förenklingsregelverket. En regel baserad på gränsvärden är tydligare än att behöva göra en bedömning av verksamhetens art eller komplexitet. Företagarna förordar därför att dagens ordning och gränsvärden bibehålls.

Företagarna ser det som positivt att kravet på sidnummer på varje sida i årsredovisningen slopas. Likaså välkomnas förtydligandet avseende att apportegendom ska redovisas på samma sätt som tillgångar som tillförs bolaget som tillskott.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.