För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

Publicerad 21 okt 2022
Företagarna anser att förslaget helt saknar motivering till de föreslagna nivåerna på skatt och avgränsande värden, liksom tillfredsställande konsekvensbedömning.

Läs hela remissyttrandet som pdf. 

I promemorian föreslås införandet av en tillfällig skatt på vissa vinster för vissa företag, som motsvarar förslaget om ”solidaritetsbidrag” enligt EU-förordningen 2022/1854 av 6 oktober 2022. Förslaget omfattar företag vars nettoomsättning under beskattningsåret 2023 till minst 75 procent är hänförlig till verksamhet inom sektorn för fossila bränslen. Till den del dessa företags skattemässiga överskott under år 2023 överstiger det genomsnittliga skattemässiga resultatet under år 2018–2021 med mer än 20 procent, ska utöver den ordinarie bolagsskatten också en tillfällig skatt på överskjutande vinster tas ut, på 33 procent. De nya bestämmelserna föreslås införas i en ny tillfällig lag och träda i kraft den 1 januari 2023.

Förslagen i promemorian grundas i en EU-förordning och Sverige måste således tillse att förordningen eller motsvarande bestämmelser införs i svensk rätt. Företagarna anser att förslaget helt saknar motivering till de föreslagna nivåerna på skatt och avgränsande värden, liksom tillfredsställande konsekvensbedömning. Likaså anser Företagarna att det faktum att förordningen bygger på artikel 122 i fördraget om EU:s funktionssätt, innebär en oroväckande hantering av normgivningen i EU och riskerar innebära en glidning bort från den konstitutionella grunden för behandling av skatterelaterade frågor i EU.

I enlighet med detta bör också användandet av intäkter från skatter vara en fråga för medlemsstaterna att besluta på egen hand. Den typ av ”öronmärkning” av intäkter från skatt på en viss skattebas för vissa utgifter som anges i förordningen finns i en del europeiska länder, och kan i vissa fall vara motiverad, men även i sådant fall bör det vara en fråga för nationell avvägning. Vi berör också vissa rättssäkerhetsaspekter av förslaget.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.