För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över betänkandet Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid (SOU 2022:48)

Publicerad 8 dec 2022
Företagarna välkomnar utredningens förslag men anser att delbetänkandets förslag inte är tillräckliga för att motverka den stora volymen av utförsel av stöldgods från Sverige.
Foto: Henke Grankvist/Shutterstock.com.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Företagarna välkomnar utredningens förslag som syftar till att skapa en mer överskådlig, ändamålsenlig och enhetlig reglering av Tullverkets befogenheter i kontrollverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten, genom att en ny lag, som benämns tullbefogenhetslag, införs. Det är enligt Företagarna särskilt angeläget att tydliggöra att Tullverkets primära uppdrag är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet i samband med införsel och utförsel av varor, ingripa vid misstanke om brott som anges i den nya lagen och utreda och lagföra sådana brott.

Delbetänkandets förslag är dock enligt Företagarna inte tillräckliga för att motverka den stora volymen av utförsel av stöldgods från Sverige. Företagarna välkomnar därför de tilläggsdirektiv till Tullbefogenhetsutredningen som regeringen fattade beslut om den 13 april 2022 (Dir 2022:29).

I tilläggsdirektiven framkommer att utredaren ska analysera och ta ställning till om Tullverket bör få utökade möjligheter att göra fler kontroller av utförsel av varor samt analysera behovet och möjligheterna att göra utförsel av stöldgods till ett brott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Företagarna anser att detta är betydligt mer verkningsfulla åtgärder och hoppas att utredningen i sitt slutbetänkande presenterar och tar ställning för tydliga förslag som ger Tullverket tillräckliga resurser och verktyg att motverka utförseln av stöldgods från Sverige.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.