För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över Omställningsstudiestöd (Ds 2021:18)

Publicerad 17 sep 2021
Företagarna avstyrker införandet av ett omställningsstudiestöd.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Omställningsstudiestöd (Ds 2021:18) som pdf.

Promemorian föreslår ett nytt parallellt offentligt studiestöd – omställningsstudiestöd –i linje med de avtalsslutande parternas principöverenskommelse. Omställningsstudiestödet ska bestå av omställningsstudiebidrag och en lånedel. Syftet med omställningsstudiestödet är att förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier som kan stärka deras framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov.

De förslag som regeringen presenterat och som bygger på parternas överenskommelse tar inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till alla de arbetsgivare och arbetstagare som inte har kollektivavtal. Förslagen medför också betydande tillämpnings- och avgränsningsproblem vilket sammantaget inte leder effektivare arbetsrätt.

Företagarna anser att det framförallt blir arbetstagare som redan är väl etablerade på arbetsmarknaden som kommer att nyttja stödet medan möjligheterna för arbetstagare med mindre arbetsmarknadskompetens att ta del av försummar kompetensutvecklande insatser inte förbättras. Företagarna anser att problemen med den redan idag tudelade arbetsmarknaden kommer att förvärras genom regeringens förslag. Redan i dag befästa strukturer och utanförskap kommer ytterligare försvåra för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Regeringens förhoppning om en något lindrad kompetensbrist hos företagen väger inte upp mot de oförutsedda effekterna på arbetsmarknaden och den höga kostnaden i statsbudgeten.

Företagarna vill också understryka svårigheterna att på ett rättssäkert och transparent vis bedöma huruvida en insats stärker en individs ställning på arbetsmarknaden. En insats som stärker den ena arbetstagaren stärker inte nödvändigtvis en annan. Till detta tillkommer den objektiva svårigheten att bedöma kompetensutveckling. Företagarna anser att denna risk konsekvent underskattats i regeringens förslag. Såväl ansvar som förmåga ligger hos individen att visa hur insatser stärker dennes ställning på arbetsmarknaden.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.