podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande om promemoria Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor

Publicerad 21 jun 2021
Det är från Företagarnas sida helt avgörande att restriktioner som inskränker näringsfriheten inte ligger kvar längre än vad som är absolut nödvändigt.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela yttrandet över promemorian Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor (pdf).

I promemorian föreslås att antalet deltagare som samtidigt får besöka en allmän sammankomst eller offentlig tillställning från och med den 1 juli 2021 ska höjas från 8 till 50 personer inomhus, från 50 till 300 personer inomhus med anvisade sittplatser, från 100 till 600 personer utomhus och från 500 till 3 000 personer utomhus med anvisade sittplatser. Maxantalet inomhus ska beräknas så att varje deltagare ska kunna disponera tio kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Motsvarande siffra för sammankomster och tillställningar utomhus ska vara fem kvadratmeter. Antalet deltagare i ett och samma sällskap ska få uppgå till högst fyra personer.

Sektionsindelning 

Regeringen föreslår även att om anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme, där den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen hålls, i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, gäller de deltagarbegränsningar som nämns ovan för varje separat sektion.

Företagarna tillstyrker ovan nämnda förslag och välkomnar att regeringen möjliggör för ett utökat antal deltagare. Företagarna anser dock inte att promemorian på ett tillräckligt sätt motiverar varför det maximala antalet deltagare fortsatt ska ligga på en begränsad nivå från och med 1 juli 2021. Det viktigaste under pandemin har enligt Företagarna hela tiden varit möjligheten att begränsa avståndet mellan besökare och säkerställa att arrangemang kan genomföras på ett smittsäkert sätt, oavsett antal deltagare.

Mässor och handelsplatser

I promemorian föreslås även att mässor från och med den 1 juli 2021 inte längre ska regleras som offentliga tillställningar i begränsningsförordningen och därmed inte omfattas av deltagartaken. Företag som anordnar mässor kommer därmed behandlas enligt samma regelverk som marknader och stadigvarande tivolinöjen, med bestämmelser om smittskyddsåtgärder likt det som gäller för handelsplatser.

Företagarna har i över ett år lyft problematiken med att företag som anordnar mässor har träffats oproportionerligt hårt av regeringens restriktioner och i princip haft ett näringsförbud sedan våren 2020. Således välkomnar Företagarna att regeringen sent omsider föreslår ett nytt regelverk där mässor inte längre ska regleras som offentliga tillställningar utan att regleringen ska anpassas efter mässors förutsättningar att bedriva smittskyddsäker verksamhet.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.