För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande gällande betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)

Publicerad 10 nov 2021
Företagarna är positiva till utredningens förslag om att öka rättssäkerheten och förutsebarheten i processen för vindkraftsetableringar.
Foto: Mickes Photos / Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet gällande En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53) som pdf.

Den kommunala tillstyrkan, det så kallade kommunala vetot, infördes för att säkerställa kommunernas inflytande över vindkraftsetableringar. Utredningens uppdrag har varit att undersöka förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen om det kommunala vetot och att undersöka alternativa förslag för det fall bestämmelsen inte kan tas bort, i syfte att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar. Alternativet att upphäva det kommunala vetot helt har av utredningen inte ansetts vara lämpligt eftersom det skulle innebära en alltför stor inskränkning i det kommunala självstyret och dessutom riskera påverka vindkraftopinionen i negativ riktning.

Utredningens föreslår i stället att kommunerna fortsatt har en rätt att säga nej till vindkraft, men till skillnad från i dag måste kommunen ge besked tidigare i processen. Företagarna är positiva till utredningens förslag om att öka rättssäkerheten och förutsebarheten i processen för vindkraftsetableringar. Det är viktigt att kommunerna behåller sitt kommunala självstyre och sitt inflytande över planering och eventuell etablering av vindkraftsverk. För småföretagen är det viktigt att kunna planera sina verksamheter över längre tidshorisonter. I dagsläget kan kommuner ge ett positivt besked för utökad elproduktion lokalt – som kan bidra med exempelvis nya jobb lokalt, tillåta expansion av befintliga verksamheter eller etablering av nya verksamheter – för att sedan långt in i processen ändra sitt beslut. Det är en ordning som behöver åtgärdas för att systemet ska bli transparent och förutsägbart. Företagarna har dock respekt för att vindkraftsetableringar sträcker sig över långa tidsperioder och att ju längre man kommer i processen, desto tydligare blir bilden över hur vindkraftsverken påverkar närområdet. Vi ser dock att utredningens förslag är en rimlig kompromiss mellan behov att å ena sidan bevara det kommunala självstyret och å andra sidan möta det ökande elbehovet.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.