headphones newspaper video-player

Remissvar: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78)

Företagarna anser att betänkandet inte i nämnvärd mening skulle innebära att det skulle bli lättare att bygga på fastigheter i strandnära lägen på landsbygden.
Publicerad 5 jun 2021

Läs hela remissyttrandet över Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78) som pdf.

Direktivet till utredningen (dir. 2019:41) syftar till att kombinera två ytterligheter. Dels göra det lättare att bygga på fastigheter i strandnära lägen, del värna om att hålla strandlinjer obrutna.

Strandskyddets syften så som det är reglerat i 7 kap 13 § MB innan såsom efter förekomsten av detta betänkande är att:

  1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och;
  2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

De förslag som redovisas i betänkandet är samtliga kopplade till detta syfte. Det är omöjligt att få till stånd att ”strandskyddet görs om i grunden” (sid 1 dir. 2019:41) om inte legaldefinitionen av strandskyddets syfte i 7 kap 13 § skrivs om och utvecklas till att de facto skildra direktivets önskemål om effekt. Såsom att det ska bli enklare att bygga på fastigheter i strandnära lägen på landsbygden.

Utredaren nämner själv på sidan 51 att de två grundläggande syftena behöver reformeras på flera punkter. Dock saknas det författningsändringar som stödjer denna ståndpunkt, tvärtom.

För ett starkare företagsklimat i hela landet, med goda förutsättningar att bo och verka även på lands och glesbygd, krävs ett förändrat strandskydd.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.