podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Företagarnas remissyttrande över Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10)

Företagarna delar uppfattningen att stödet för validering och kompetensåtgärder primärt ska syfta till att stärka företagens konkurrenskraft.

Företagarna är i huvudsak positivt inställda till förslaget. Företagarna menar i linje med förslaget att det är avgörande att stöd för validering och kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete även kan tillämpas av företag som inte omfattas av kollektivavtal.

-> Läs  remissyttrandet som pdf.

I Företagarnas tidigare inlämnade remissvar på utredningens betänkande 3 maj 2019 betonades bland annat vikten av att anpassa åtgärder, så att stödet kan tillämpas av små och medelstora företag med begränsade ekonomiska marginaler för strategiska kompetensåtgärder.

Företagarna delar uppfattningen att stödet för validering och kompetensåtgärder primärt ska syfta till att stärka företagens konkurrenskraft. En sekundärvinst blir arbetstagarnas stärkta ställning på arbetsmarknaden. Stödet ska alltså inte syfta till att fungera som en omställningssatsning på svensk arbetsmarknad, då det redan finns etablerade verksamheter för omställning i arbetslivet på svensk arbetsmarknad.

Rekommenderade förändringar i lagen om korttidsarbete (2013:948)

Under den pågående pandemin har Företagarna påtalat problem med den nuvarande tidsbegränsade förordningens tillämpningsområde för företag utan kollektivavtal. Företagarna menar att det råder en olycklig särbehandling av företag utan kollektivavtal i jämförelse mot företag som omfattas av detsamma.

Enligt dagens regelverk kan ett företag med kollektivavtal avtala om hur många arbetstagare som ska omfattas av stödet och i vilken omfattningen av nedgången i arbetstid som ska ske, på lokal nivå i lokala avtal. Det gäller däremot inte för företag utan kollektivavtal som istället avtalar om samma villkor för 70% av arbetstagarna på arbetsplatsen, utan hänsyn taget till verksamhetens och behov.

Företagarna vill återigen framhålla vikten av förändringar i nuvarande lagstiftning sker med syfte att harmonisera förutsättningarna för företag oberoende av kollektivavtal eller ej. Företag utan kollektivavtal, har likt företag med kollektivavtal, samma behov av att variera omfattning av nedgång i arbetstid för arbetstagarna, beroende på arbetsuppgifter och verksamhet. Nuvarande tillämpning av 70 % och lika för alla är för trubbigt.  

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.