För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande – Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10)

Företagarna ser en stor potential i den ambition som utredningen lyfter i att koppla samman systemet för statligt stöd vid korttidsarbete med validering, utbildning och annan kompetensutveckling.

Stärkta resurser och förutsättningar för kompetensutveckling behövs för ökad tillgänglighet och stärkt konkurrenskraft. Det finns en stor vilja hos företagare att investera i och arbeta mer med kompetensutveckling, dock finns en rad faktorer som utgör hinder för detta. Tidsbrist och produktionsbortfall genom frånvaro från arbetet utgör de främsta. Att hitta en lösning där kompetensutveckling kan ske i samband med korttidsarbete är därför en lösning som vi välkomnar. En lösning som givetvis måste kompletteras med stärkta förutsättningar och möjligheter till kompetensutveckling som sker löpande.

Lika villkor för företag utan kollektivavtal

Det är viktigt att denna typ av stöd utformas i nära dialog med företagare och de som sedan ska använda dem. Detta för att säkerställa attraktivitet och för att stödet ska komma att användas utifrån den målbild utredningen satt upp.

I remissvaret betonas vikten av att stödet utformas så att arbetsgivare har tillgång till systemet under lika villkor. Sex av tio företag har inte tecknat kollektivavtal. Det är därför viktigt att samtal förs och beslut om vilka kompetensåtgärder som ska genomföras fattas i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare och regleras i ett avtal dem emellan, utan inblandning av fackliga parter.

Underlätta kompetensutveckling

Den flexibla syn som utredningen lyfter är viktig för att denna typ av stöd ska kunna användas och få effekt. Då behovet av typ av insats och omfattning därav varierar stort mellan företag välkomnar Företagarna att utredningen föreslår att det ska finnas en flexibilitet i vad för typ av insats och vilken omfattning stöd kan utgå för. Det är en styrka att fokus ligger på att kompetens synliggörs eller höjs, inte på vilket sätt detta sker, och att en bred palett av utbildningsalternativ och åtgärder är möjliga att söka stöd för.

Möjlighet att som arbetsgivare få stöd i att hitta rätt utbildning eller annan åtgärd givet företagets och arbetstagarens behov skulle stärka effekten av åtgärder och stödet. Kompetenskartläggning och att hitta rätt utbildning som ger rätt effekt är utmaningar som utgör hinder för kompetensutveckling och andra åtgärder idag. Därför är den typen av stöd önskvärt.

Läs hela remissyttrandet över Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete  (SOU 2019:10) som pdf.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.