För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Publicerad 10 dec 2020
Företagarna välkomnar att förordningen om korttidsstöd förlängs under 2021, men förslaget innehåller flera brister.
Jeppe Gustafsson/Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Stöd vid korttidsarbete i vissa fall, som PDF.

Företagarna är positiva till att förordningen om korttidsstöd förlängs under 2021. Förlängningen är ett viktigt stöd i arbetet med att rädda jobb och företag i den ytterst allvarliga situation pandemin innebär.

Företagarna är dock mycket kritiska till att förordningen inte föreslås träda ikraft innan den 15 februari 2021. Det riskerar att medföra stora problem för företag som är i kris och som snarast behöver få vetskap om, och iså fall när, de kan få stöd. Företagarna anser att stödets förlängning och ansökningsförfarande måste komma igång snarast.

Felprioritering ändra i regelverket

Företagarna anser att det råder oklarhet om nivåer för korttidsstöd för december månad 2020, avstyrker förslaget om att övergå till månadsutbetalningar under pandemin, samt är kritiska till striktare handläggning av ansökan och om intyg från revisorer. Att stävja missbruk och kunna återkräva felaktigt utbetalda pengar är naturligtvis viktigt, men att mitt under pågående pandemi ändra regelverket så att skötsamma företag, som arbetar hårt för att få verksamheten att gå runt, får vänta orimligt länge på stöd anser Företagarna är en allvarlig felprioritering av regeringen.

Angående retroaktiviteten av förordningen skapar den praktiska problem för företagen. Retroaktivitet är nödvändigt eftersom regeringen först nu lägger fram förslag till förlängning, men mellantiden måste minimeras så att stödpengarna kan betalas ut snabbare. Företagen ska inte agera vare sig bank eller kreditgivare åt staten.

Karensreglerna behöver förändras även i nuvarande förordning

Vad gäller karensreglerna anser Tillväxtverket (i nuvarande förordning) att om företaget gjort slutavstämning under 2020 men under hösten återigen är i behov av stöd är det omöjligt på grund av nuvarande karensregler. Många företag har haft en viss uppgång under sommaren och trodde då att krisen var över. När nu ytterligare restriktioner har införts och verksamheten nästan helt avstannat igen, anser vi att karensreglerna tillfälligt behöver förändras även i nuvarande förordning så att dessa företag kan återgå i korttidsstöd. Det är något oklart om dessa företag kan återgå eller om de är utestängda helt från stöd under resten av 2020 och 2021.

Flexiblare jämförelsemånad behövs

Företag som har säsonger eller som behövt korttidsanställa personal för vissa perioder under 2020 missgynnas av reglerna om jämförelsemånad. Företagarna förstår att det måste finnas en jämförelsemånad, men den bör vara flexibel och kunna vara tre månader innan stödet söks, inte som i förslaget fastställd i förväg.

I promemorian föreslås en begränsning av rätten till korttidsstöd, kopplad till vinstutdelning. Företagarna anser i grunden att inskränkningarna i företags möjligheter att göra aktieutdelningar och liknande överföringar är alltför långtgående.

Problem för säsongsföretag

Företagarna ser vissa problem med tillämpningen av nuvarande förordning samt även fortsättningsvis i den nya. Denna problematik gäller främst säsongsföretagen på grund av att de behöver rekrytera nu för att de ska kunna bedriva verksamhet under vintern 2020/2021. En fråga är hur de kommer att påverkas om fortsatta restriktioner gäller och de måste stänga sina verksamheter, som de fick göra i mars/april tidigare i år. Enligt regelverket riskerar säsongsföretag att betraktas som om de inte har ”allvarliga ekonomiska problem” eftersom de rekryterar och låter personal påbörja sina anställningar nu i december. Tillämpningen av förordningen måste bli tydligare till dessa företags fördel, för om de inte kan omfattas av stödet på grund av rekryteringen nu kommer de inte kunna öppna överhuvudtaget.

Problem vid oregelbunden arbetstid

Många företag inom besöksnäring och handel har oregelbundna arbetstider som förläggs efter schema med 14 dagars varsel. Den nuvarande utformningen av både lagstiftningen och förordningen för korttidsstöd tar dock inte hänsyn till dessa företag. De bygger på att arbetstagarna har en jämn förutbestämd arbetstid varje vecka. Om den nya förordningen träder i kraft först tidigast i mitten av februari 2021 och möjligheten att ansöka öppnar först då, kommer företag som försöker parera julen (och dess eventuella uppgång eller nedgång beroende på bransch) riskera att få svårigheter med hur de ska förlägga arbetstiden och eventuell arbetstidsförkortning (permittering).

Företagarna anser att Tillväxtverket måste få förutsättningar och regelverk som även stöder företag utan kollektivavtal. Nuvarande förslag räcker inte.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.