podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande över (SOU 2019:69) Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Företagarna välkomnar Valideringsdelegationens slutbetänkande i allmänhet och förslag som syftar till tydligare, effektivare och tillgängligare valideringssystem i synnerhet.

Läs  hela remissyttrandet över Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (pdf).

Ur Företagarnas perspektiv kan en kvalitetssäkrad, rättssäker och likvärdig validering vara av stor betydelse för en bättre fungerande kompetensförsörjning och rörlighet på arbetsmarknaden. Vidare kan ett sammanhållet, nationellt och permanent system för branschvalidering stärka och effektivisera arbetet med kompetensförsörjning. Företagarna ser därför ett värde i förtydligande och definition av begrepp och utförandeorganisation – längs hela utbildningskedjan. En viktig förutsättning är dock ett tydligt och tillämpningsbart regelverk som skapar ett nationellt likvärdigt och jämförbart system, oberoende bransch.

En avgörande faktor för huruvida små och medelstora företag kommer att kunna ta del av ett framgångsrikt valideringsarbete är vilka grundförutsättningar som skapas avseende organisation och finansiering.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.