podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Företagarna har svarat på Valideringsdelegationens delbetänkande Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande.

Remissyttrande: Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)

Företagarna har svarat på Valideringsdelegationens delbetänkande Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. Vi ställer oss positiva till delegationens ambitioner och instämmer i att det finns ett stort behov validering för att underlätta kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.

Väl fungerande processer för validering inom högskolan är viktigt för yrkesverksamma som vill bygga på sin kompetens. Att kunna tillgodoräkna sig den reella kompetens man besitter möjliggör att individen genomför utbildning på ”rätt nivå”.

Valideringsdelegationen förespråkar en generös och flexibel valideringsprocess. Det innebär att individer ska kunna tillgodoräkna sig kompetenser som de har oberoende av om de kommer från formell utbildning eller om de kommer från arbetslivserfarenhet etc. Det tar sikte på att säkerställa att individens kompetens motsvarar de kunskaper och förmågor som individen ska ha tillgodogjort sig efter en utbildning, att lärandemålen är uppfyllda – inte hur kompetensen införskaffats.

Detta är något vi välkomnar. En kvalitetssäkrad, rättssäker och likvärdig validering vara av stor betydelse för en bättre fungerande kompetensförsörjning, underlätta det livslånga lärandet och rörlighet på arbetsmarknaden.

Läs hela Företagarnas remissyttrande över Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.