För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande över promemorian Skattereduktion för installation av grön teknik

Företagarna tillstyrker överlag promemorians förslag. I synnerhet anser vi att administrativa förenklingar för enskilda och utförande företag är viktigt.

Läs remissyttrandet över propemorian Skattereduktion för installation av grön teknik som pdf. 

Kravet på F-skattgodkännande begränsar utbudet av tjänster i branschen. Vi ifrågasätter också att regeringen i princip implicerar att företag utan F-skattgodkännande är oseriösa och anlitar svart arbetskraft (avsnitt 3.3). Även om F-skattgodkännande generellt är att rekommendera, bör inte de företag som avstått från det uteslutas på spekulativa grunder.

Vi tillstyrker att takbeloppet ska vara gemensamt för den föreslagna skattereduktionen, men anser att det ska vara 75 000 kr, i linje med det föreslagna nya taket för RUT-avdraget.

Vad gäller de föreslagna bestämmelserna om återbetalning av utbetalda medel (avsnitt 3.9), anser Företagarna att anstånd ska (inte som i förslaget ”kan”) medges när det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas eller där betalning före laga kraft skulle medföra betydande skadeverkningar, eller annars framstå som oskäligt (jfr SFL 63:4-5).

I promemorians konsekvensanalys noteras att förslaget ”innebär en viss påfrestning på utförarnas likviditet samt visst administrativt merarbete”, och att detta ”kan vara särskilt besvärligt för mindre företag” (avsnitt 4.3). Det är inte säkert att den ökade marknadsaktiviteten kommer att väga upp denna ökade administrativa börda för i synnerhet de mindre företagen. Det är önskvärt att regeringen i den kommande behandlingen av förslaget beaktar hur den administrativa bördan för mindre företag kan minskas. Fakturamodellen ställer krav på skyndsam handläggning hos Skatteverket.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.