headphones newspaper video-player
Jeppe Gustafsson / Shutterstock.com

Remissyttrande över promemorian Covid-19-lag

Företagarna anser att promemorian har ett stort antal allvarliga brister.
Publicerad 28 dec 2020

Läs hela remissyttrandet över promemorian Covid-19-lag som pdf. 

Företagarna har stor förståelse för att regeringen anser att ytterligare laglig grund behövs för mer långtgående restriktioner i samhället, med anledning av covid-19-krisen. Trots den långa tid som regeringen har haft på sig för beredning, brister promemorian i underlag på väsentliga punkter.

Företagarna anser att:

  • Begränsande åtgärder, i synnerhet sådana som inskränker grundläggande fri- och rättigheter, måste för att vara legitima och godtagbara, grundas i en koppling till en faktisk risk för sådan smittspridning som sjukvården inte klarar att hantera.
  • Förslaget är mycket bristfälligt ur beredningssynpunkt och den korta remisstiden är uppseendeväckande, sett till förslagets långtgående betydelse.
  • En konkret mekanism för ekonomisk ersättning till de företag som drabbas av de begränsningar som kan meddelas med stöd av lagen måste presenteras, för att Företagarna ska kunna överväga förslaget som grund för lagstiftning.
  • Den befogenhet att utfärda ingripande föreskrifter som delegeras genom lagen är alltför långtgående.
  • Inskränkningen i grundlagsfästa fri- och rättigheter är för långtgående sett till de definitioner av vad som utgör ett allmänt intresse som presenteras i promemorian.
  • En uttrycklig och definierad proportionalitetsbestämmelse bör föras in i lagstiftningen.
  • Föreskrifter som meddelas med stöd av lagen bör ställas inför riksdagsprövning inom maximalt en vecka, och lagen ska ställas inför riksdagen för fråga om förlängning var tredje månad.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.