För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Pandemilagen måste garantera kompensation

Publicerad 28 dec 2020
Regeringens lagrådsremiss om förslaget till utökad bemyndigandelag med anledning av covid-19 duckar frågan om ersättning för företag vars verksamheter påverkas.
Foto: Shutterstock.com

På måndagen presenterade socialminister Lena Hallengren och näringsminister Ibrahim Baylan den nära förestående pandemilagen. Det är en ramlag som enligt regeringen ska lägga grunden för mindre trubbiga instrument i arbetet med att begränsa smittspridningen. 

Förslaget till lag skickades ut på remiss den 9 december, med deadline för svar den 23 december. Över hundra remissinstanser har skickat in yttranden. Därutöver har ett drygt fyrtiotal andra organisationer lämnat sina synpunkter. Regeringen har tagit del av svaren och nu fattat beslut om en lagrådsremiss. Om lagen antas av riksdagen föreslås den gälla från den 10 januari till slutet av september 2021.

Frågan om kompensation inte löst

Lagrådsremissen skiljer sig från den ursprungliga promemorian på några punkter. Innehållet i befogenheterna är dock i stort sett detsamma i lagrådsremissen.

– Två av Företagarnas viktigaste kritikpunkter – att beslut om nedstängningar inte behöver ha grund i en skadeavvägning och en faktisk smittorisk, och att inget system för ersättning till företagare som får sina verksamheter stängda föreslås – har regeringen inte tagit hänsyn till, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom.  

Fler platser omfattas

Förslaget innebär att särskilda begränsningar föreslås kunna införas avseende bland annat allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, platser för fritids- eller kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik och inrikes flygtrafik och platser för privata sammankomster. Det föreslås också en möjlighet att införa förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde samt mot att vistas i parker, på badplatser eller på andra liknande platser, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

I lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen föreslås ändringar som innebär ytterligare möjligheter att införa begränsningar som avser serveringsställen.

Kortare tidsfrist för regeringen

Från början föreslog regeringen att föreskrifter meddelande med stöd av lagen skulle underställas riksdagens beslut inom en månad. Ett flertal remissinstanser, däribland Företagarna, ansåg att detta var en alltför lång frist. I lagrådsremissen är den kortad till två veckor. Lagens giltighetstid har också kortats, till utgången av september 2021, från det ursprungliga förslaget om ett drygt års giltighetstid (även det var en av Företagarnas synpunkter).

Snabb process

Lagrådet kommer nu få ett par dagar på sig att granska lagförslaget, som sedan ska snabbas på igenom lagstiftningskedjan.

− Om inget system för ekonomisk ersättning vid stängning av verksamheter presenteras i propositionen, bör riksdagen rösta nej till detta lagförslag och uppmana regeringen att återkomma med ett mer genomarbetat, säger Fredrik Östbom.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna