För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, SOU 2020:28

Företagarna avstyrker sammanfattningsvis flera av utredningens centrala förslag.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrande över betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) som PDF.

Företagarna ser med oro på att utredningens förslag om förändrad beräkning av grundbeloppet skulle leda till sämre likvärdighet mellan fristående och kommunala huvudmän. Företagarna befarar att mindre fristående aktörer skulle tvingas avveckla sina verksamheter samtidigt som expansionstakten skulle avstanna.

Bristande konsekvensanalys

Fristående skolor utgör en väsentlig och viktig del av svensk skola och möjligheten att välja skola är ett sätt att minska boendesegregationens negativa konsekvenser. En väl fungerande samhällsservice, skolan inkluderad, gynnar därtill företagandet över hela landet. Likaså är utbildning av hög kvalitet avgörande för att möta företagens kompetensbehov. Svensk skola står emellertid inför stora utmaningar med ökade elevkullar kommande år och Företagarna befarar att flera av utredningens förslag skulle ge skolan sämre förutsättningar. Det är anmärkningsvärt att utredningen inte presenterar en analys av vilka effekter de lagda förslagen skulle ha på de fristående aktörernas möjlighet att fortsätta driva och expandera sina verksamheter och därmed på skolsektorn som helhet.

Ökad byråkratisering

Likvärdighet förutsätter enligt Företagarna en utbildning av hög kvalitet för alla. Av den anledningen är det beklagligt att utredningen inte lämnar förslag på hur väl fungerande skolor kan ges möjlighet att expandera och utgöra modeller för förbättring för skolor med sämre resultat, utan i stället lägger fram förslag som riskerar att slå undan benen på väl fungerande skolor. Likaså ser Företagarna med oro på att flera av förslagen leder till ökad byråkratisering, med sämre förutsättningar att driva högkvalitativ utbildning som följd.

Företagarna menar att utredningen presenterar några förslag som ger förutsättningar för skolan att bidra till att minska boendesegregationens genomslag och som kan verka kvalitetsdrivande för huvudmännen. Dit hör förslaget om att tillgängliggöra adekvat information om varje skola samt att alla ska göra ett aktivt skolval. Dessa förslag bör rimligen kopplas till reformer som ger ökade möjligheter för attraktiva skolor att expandera och därmed ger fler elever möjlighet att gå i en vald skola.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.