För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande gällande promemorian Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten

Företagarna föreslår att kemikalieskatten bör avskaffas helt och förordar i stället ett förbud på EU-nivå av de oönskade kemikalierna.

Sverige har sedan juli 2017 en nationell skatt på kemikalier i hemelektronik och vitvaror. Syftet är att minska förekomsten av farliga ämnen (så kallade ”flamskyddsmedel”) i natur och hemmiljö. Skatten betalas per vara och beräknas utifrån produktens vikt. Det finns ett maximalt belopp för hur mycket skatt som en vara kan åläggas. Sedan kemikalieskattens införande har det maximala skattebeloppet per vara höjts med 37,5 procent, till ett belopp om dagens 440 kronor.

Ladda ner remissyttrandet över promemorian ”Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten”

Kemikalieskatten har medfört en omfattande administrativ börda på mindre företag samtidigt som den har lett till en snedvriden konkurrens till fördel för utländska försäljare av produkterna. För att rätta till den konkurrenssnedvridning som uppstått har promemorian därför lagt fram förslag på att även utländska försäljare (EU-land samt tredjeland) ska omfattas av kemikalieskatten på viss elektronik.

Företagarna är positiva till att regeringen lägger fram förslag som kan undanröja den snedvridna konkurrens som kemikalieskatten inneburit genom att även utländska försäljare föreslås bli skattskyldiga. Företagarna är däremot kritiska till kemikalieskattens fortsatta varande och vi har mycket svårt att se hur kemikalieskattens utvidgning till att omfatta även utländska försäljare ska tillämpas och efterlevas. Företagarna föreslår därmed att kemikalieskatten bör avskaffas helt och förordar istället ett förbud på EU-nivå av de oönskade kemikalierna.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.