headphones newspaper video-player

Yttrande gällande promemorian ”Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin”

Promemorian som Företagarna har svarat på gäller två stycken reservationer för statens budget 2019.

Det ena förslaget som presenteras gäller en skattenedsättning för diesel i jordbruks-, skogsbruk- och vattenbruksverksamhet. Omkring 26 000 företag omfattas av nedsättningen varav nästan samtliga är småföretag. Företagarna delar promemorians slutsatser om att nedsättningen krävs för att stärka de svenska företagens konkurrenskraft.

Det andra förslaget gäller omräkning av skatt på bensin och diesel. Den 1 januari 2016 ändrades bestämmelserna för att årligen automatiskt kunna höja skatten på bensin och diesel. Detta genom att den tidigare årliga omräkningen av skattesatserna på diesel och bensin utifrån förändringar i konsumentprisindex (KPI) fick ett schabloniserat tillägg om två procentenheter. Under andra halvåret 2019 med start den 1 juli föreslås detta tillägg slopas. Företagarna ställer sig bakom även detta förslag. Däremot föreslås modellen för skattebeloppet återgå till KPI plus två procentenheter den 1 januari 2020, vilket Företagarna är kritiska till.  

Läs remissyttrandet över Yttrande gällande promemorian ”Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin".

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.