headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissyttrande över betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91)

25 apr 2019

Företagarna instämmer överlag med de synpunkter som framförs i det särskilda yttrandet från experterna Katarina Bartels, Richard Hellenius, Magnus Larsson och Börje Leidhammar (s. 423 ff. i betänkandet). Ladda ner remissyttrandet som PDF för att läsa vilka punkter vi vill betona i synnerhet.

Företagarna avstyrker de förslag i betänkandet som innebär att rapporteringsskyldighet utsträcks även till inhemska arrangemang. Därtill anser vi att nyttan med inhemsk rapporteringsskyldighet inte har visats genom betänkandet, eller för den delen vilka problem som skulle föreligga i dagsläget med frånvaron av sådan skyldighet. Införandet av reglerna som avser gränsöverskridande arrangemang bör inte heller leda till mer betungande regler än EU-direktivet kräver.

För att ta del av alla ståndpunkter och motiveringar därtill, läs hela Företagarnas remissyttrande över betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91) i pdf-format.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap