För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

En stärkt karriärvägledning under utbildningskedjan genererar en bättre dimensionering av utbildning, bättre matchning och i förlängningen en tryggare. Till bakgrund av detta är frågan om en prioriterad karriärvägledning av högsta vikt i tider av kompetensförsörjningsutmaningar i Sverige.

Företagarnas undersökningar visar återkommande att svårigheter att hitta rätt utbildning, och ovisshet i huruvida denna kommer ge önskad effekt för arbetstagaren och företaget, utgör det främsta hindret för kompetensutveckling och i förlängningen företagens kompetensförsörjning och tillväxt. Företagarna ser därför positivt på utredningens förslag att stärka karriärvägledningen längs hela utbildningskedjan, samt förslagen om att digitalisera och tillgängliggöra karriärvägledande information.

Prioritera karriärvägledningens innehåll och fokus

Att renodla vilka begrepp och benämningar som används med syfte att karriärvägleda under utbildningskedjan är positivt. Att begreppet ”karriärvägledning” även syftar till ett framtida arbetsliv är likaså positivt, då ett tidigt möte med arbetslivet ökar ungas motivation och intresse för att en dag bli arbetstagare eller arbetsgivare.

På en snabbt föränderlig arbetsmarknad kommer vikten av omställning och kompetensutveckling även att bli en viktig del för alla medborgare. Regelbundenhet i karriärvägledande inslag lägger även en bra grund för ett livslångt lärande och en sannolikt högre benägenhet att efterfråga karriärvägledning även i vuxen ålder.

Utveckla utbildning och karriärvägledning i samråd med arbetsgivare

Företagares bild är att elever och studerande ofta saknar förståelse för arbete, rätt attityder till arbete, och yrkesspecifik kunskap som krävs i ett modernt arbetsliv. Utbildningsväsendet måste därför på ett tydligare sätt koppla an till arbetslivet, samt garantera både individuell vägledning och vägledning i grupp.

Modeller för arbetslivsinriktad praktik måste utvecklas genom hela utbildningssystemet i dialog med arbetsgivare. Arbete kan utföras på många olika sätt, varpå det blir extra viktigt att utformningen av karriärvägledande insatser även sker i samverkan med arbetsgivare, även småföretagare.

Tillgängliggör information som förenklar utbildningsval

Utredningen lämnar förslag om framtagande av digitala och interaktiva vägledningstjänster. Företagarna föreslår vidare att elever och studeranden under hela utbildningskedjan ska ges möjlighet att, genom öppna och digitaliserade data, kunna jämföra utbildningars innehåll, kvalité och utfall. Informationen som kan hjälpa unga att göra informerade studieval, leda till färre avhopp, en tryggare examensfrekvens och mer träffsäker matchning. Digitala plattformar med jämförbar information har under de senaste åren tagits fram hos våra nordiska grannländer. Informationen uppskattas av både karriärvägledare och elever. Här vill väl Sverige inte vara sämst i klassen?

Läs hela remissyttrandet över: Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) som pdf.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.