headphones newspaper video-player

Remissvar: Etableringsjobb, DS 2019:13

Företagarna tillstyrker promemorians förslag.

Remissen innehåller förslag till lagändringar i syfte att möjliggöra införandet av de etableringsjobb som LO, Unionen och Svenskt Näringsliv slutit en principöverenskommelse om och som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i januariavtalet kommit överens om ska utvidgas till företag utan kollektivavtal och till bemanningsföretag, på ett sätt som gör att fördelarna i etableringsjobben inte går förlorade.

Företagarna har föreslagit införandet av en arbetsmarknadspolitisk insats kallad Utbildningsanställning. Utifrån vad som hittills går att utläsa av de nu föreslagna etableringsjobben så är den i väsentliga delar utformad i linje med Företagarnas eget förslag. Företagarna välkomnar därför satsningen och då särskilt utvidgningen till företag utan kollektivavtal. Företagarna vill dock påtala att de i promemorian föreslagna sanktionerna kopplade till uppgiftsskyldighet riskerar att ha en avskräckande effekt på de små företagen och därmed på effekten av etableringsjobben. Sammantaget tillstyrker Företagarna promemorians förslag.

Läs hela remissyttrandet över Etableringsjobb (DS 2019:13).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.