headphones newspaper video-player

Remissyttrande: PM från Skatteverket om arbete mot skattebrott

Skatteverket har i en promemoria föreslagit att omfattningen av Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska utökas, och att sekretesskyddet ska inskränkas när uppgifter lämnas mellan olika verksamhetsgrenar i Skatteverket.

Då förslagen rör känsliga sekretessbelagda uppgifter är det inte lämpligt att ett förslag som tagits fram av Skatteverket självt läggs till grund för lagstiftning. Trots att flera av förslagen kopplas till näringsverksamhet har varken Företagarna eller någon annan näringslivsorganisation tagits med bland remissinstanserna. Dessutom finns påtagliga brister ur rättssäkerhetssynpunkt, och konsekvensanalysen vad avser företag och företagare är obefintlig. Företagarna avstyrker därför promemorians förslag i helhet.

Läs hela remissyttrandet över Skatteverkets promemoria Några frågor om arbete mot skattebrott här (pdf). 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.