headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Remissyttrande: Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna (SOU 2017:49)

Skattetillägg är ett straff som är förknippat med flera rättssäkerhetsproblem. Betänkandet är begränsat till en översyn av beräkningsgrunderna. Företagarna avstyrker stora delar av förslaget.

Bland de viktigaste kritikpunkterna är bland annat att skattetillägg föreslås påföras närmast automatiskt som ett strikt ansvar för oriktig uppgift, med avsaknad av bedömning av uppsåt eller misstag. Förslaget till förhöjda tilläggsnivåer kommer att drabba företagare oproportionerligt mycket – utan att några skäl till varför det är motiverat redovisas. En skärpning av skattetilläggen hade behövt kompletteras med en analys av befrielsegrunderna.

Läs hela remissyttrandet till betänkandet Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna (SOU 2017:49) (pdf).

Taggar