podcast news play företagaren I media förmån faq

Remissyttrande- Bättre ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelserna om cabotagetransporter

Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelserna om cabotagetransporter Förslaget i promemorian som Företagarna blivit erbjudna att lämna synpunkter på ämnar att förtydliga när sanktionsavgifter ska påföras transportföretag vid överträdelse av de EU-rättsliga reglerna om cabotagetransporter på väg som regleras i förordning nr 1072/2009.

Läs remissen

Bakgrunden till promemorian är Transportstyrelsens vägledande dokument om tolkning av bestämmelserna om cabotagetransporter och kombinerade transporter, vilken offentliggjordes i höstas. Denna vägledning tolkar EU-förordningen om cabotagetransporter på ett sätt som inneburit att det blivit svårare att straffa transportföretag som bryter mot de EU-rättsliga reglerna. För att neutralisera denna snäva tolkning och inbringa rättvisare förhållanden inom transportbranschen tillstyrker Företagarna förslaget om mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelserna om cabotagetransporter.

Företagarna är dock tveksamma till att ändra lydelsen i 5 a § i förordningen om internationella vägtransporter inom EES till att den ska vara beroende av att företaget har ett gemenskapstillstånd. För att undvika att företag som inte innehar gemenskapstillstånd blir svåra att påföra sanktionsavgifter bör reglerna gälla även de som inte innehar ett gemenskapstillstånd.

Vidare uttrycks det i promemorians avsnitt 6 att ”om inrikestransporterna genomförs i en utsträckning som får anses innebära en mer permanent verksamhet i Sverige får dock gränsen för vad som kan angripas genom den aktuella ansvarsbestämmelsen anses ha passerats eftersom förordning (EG) nr 1072/2009 inte är avsedd att reglera reguljära inrikestransporter.” Företagarna ställer sig frågande till hur lång period som ska ha förlöpt innan denna gräns ska anses ha passerats. 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.