För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande- Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Företagarna avstyrker förslaget och anser inte att det kan läggas till grund för lagstiftning. Förslaget är inte tillräckligt genomarbetat och vi saknar klarläggande besked om att det verkligen skulle överensstämma med reglerna rörande reducerad momssats i EUs Momsdirektiv. Om regeringen ändå avser att gå vidare med förslaget anser Företagarna att det först måste säkerställas att förslaget inte strider mot EU-regler rörande reducerad momssats.

Läs remissen här

Företagarna värnar om ett gott företagsklimat med särskilt fokus på småföretagen som är allra känsligast för hinder i form av kostnader och regelbörda. Det är mycket angeläget att småföretag kan verka i hela landet och har goda konkurrensförutsättningar. Företagarna är därför i grunden positiva till förslag som kan minska svårigheter och förbättra konkurrenskraften för småföretag på landsbygden. Momsreglerna tillhör de som vållar företagen allra störst tillämpningsproblem och regelbörda. Hantering av flera olika momssatser ökar komplexiteten och risken för misstag. Företagen är skyldiga att hantera momsen och gör detta under både risk för sanktionsavgift och straffansvar för eventuella fel, trots att momsen inte är en företagsskatt utan en konsumtionsskatt.

För att förbättra företagsklimatet behövs enklare momsregler som är lättare att tillämpa. Målet borde därför vara att Sverige skulle ha en enda enhetlig, lägre momssats, inte att införa nya separata områden för reducerad momssats. 

Regeringen föreslår nu att momssatsen för förevisning av naturområden ska reduceras till 6 procent. Syftena bakom förslaget är vällovliga och Företagarna skulle välkomna effektiva förslag för att underlätta för mindre företag att verka i hela landet. Men den föreslagna lösningen är, enligt vår bedömning inte genomförbar, åtminstone inte enligt nu gällande regler för reducerade momssatser inom EU.

Enligt p 7, bilaga III till Momsdirektivet får en reducerad momssats tillämpas på tillträde till föreställningar, teater, cirkus, marknader, nöjesparker, konserter, museer, djurparker, biografer, utställningar och liknande kulturella evenemang och anläggningar. Sverige tillämpar idag 6 procent moms på tillträde till konserter, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar samt tillträde och förevisning av djurparker.

Den utvidgning som föreslås till förevisning av naturområden saknar koppling till de områden som anges i direktivets punkt. Det tillåtna området avser föreställningar, evenemang och anläggningar medan det aktuella förslaget skulle avse guidning och förevisning av naturområden utan något element av tillträde till föreställning, evenemang eller anläggning.

Av det remitterade förslaget framgår inte vilket stöd regeringen har för att anse att naturguidning skulle vara jämförbart med den kategori av aktiviteter som räknas upp i den åberopade punkten av bilagan till Momsdirektivet och därmed tillåtet för reducerad momssats. Enligt Momsdirektivet ska regler om avvikelser från den generella momsplikten för omsättning av varor och tjänster och avvikelser från standardskattesatsen tolkas restriktivt. Det aktuella förslaget nämner bara förevisning av naturområden, utan närmare avgränsning. Även om det skulle vara tillåtet med reducerad momssats i något eller vissa fall som ryms inom den beskrivningen är den alltför otydlig för att vara användbar. Förslaget skulle med den föreslagna utformningen innebära en stor osäkerhet för de företag som har att tillämpa momsreglerna och riskerar sanktionsavgifter om de gör fel.

Företagarna utgår från att regeringen inte kommer att genomföra förslaget utan föregående nogrann kontroll av att en sådan reducerad momssats är tillåten och inte riskerar att underkännas som otillåtet statsstöd enligt EU-reglerna.

Även om förslaget inte skulle strida mot EU-reglerna är det alltför bristfälligt när det gäller avgränsningen avseende både ”förevisning” och ”naturområden” vilket skulle innebära att det blir både osäkert och svårt att hantera för företag och Skatteverket.

Här är några exempel på avgränsningsproblem som givetvis är långt ifrån uttömmande. Beträffande förevisning: Gäller det enbart om det finns en person (guide eller ledare) närvarande som förevisar eller räcker det med exempelvis en digital uppspelning som guidar/förevisar olika företeelser i naturen för besökare som exempelvis följer en vandringsled? Eller kan hela förevisningen ske digitalt (utan fysisk närvaro i naturen men ändå avse naturområden)? Med VR-glasögon?

Beträffande naturområden: Är det någon särskild typ av naturområde som ska förevisas för att omfattas av förslaget? Omfattas förevisning av växter i en förortspark, fåglar eller växter i stadsmiljö, guidad paddling på stadens vattendrag eller bara förevisning utanför tätorter? Spelar det någon roll om man färdas i någon typ av fordon under förevisningen?

Företagarna ser mot denna bakgrund ingen annan möjlighet än att avstyrka att förslaget läggs till grund för lagstiftning i nuvarande form.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.